Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada septembris

2012. gada septembris

Lēmums Nr.434 Par ziedojuma pieņemšanu no A/S „SWEDBANK”
Pielikums

Lēmums Nr.433 Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Krimuldas ielā 43, Daugavpilī” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.20
Pielikums

Lēmums Nr.432 Par  zemesgabala Siguldas ielā 16B, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.431 Par dzīvojamās mājas Konstantīna ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.6 atsavināšanu

Lēmums Nr.430 Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.92 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.429 Par dzīvojamās mājas 2.Pasažieru ielā 84, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.428 Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.43 pārdošanu

Lēmums Nr.427 Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 3808, Begoniju ielā 71, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.426 Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1832, Balvu ielā 1C k-22 – 756, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.425 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 26.07.2012. lēmumā Nr.352

Lēmums Nr.424 Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 1302, Zeltkalna ielas 56 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.423 Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0168, Vidzemes ielas 108 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.422. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.19. “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
Paskaidrojuma raksts 

Lēmums Nr.421 Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.18
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.420 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra domes lēmumā Nr.549 „Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm”

Lēmums Nr.419 Par Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.418 Par Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.417 Par Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.416 Par Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.415 Par Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.414 Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.413 Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2012.gadam
Pielikums 

Lēmums Nr.412 Par nekustamā īpašuma Ventas ielā 99, daļas, iegādāšanos Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr.411 Par nekustamā īpašuma Ventas ielā 50, daļas, iegādāšanos Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr.410 Par Romas katoļu baznīcas Nometņu ielā 99, Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī, būvniecības ieceri
Pielikums

Lēmums Nr.409 Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 1997.gada 18.decembra lēmumā Nr.665 “Par ģimenes māju un garāžu pārformēšanas iesniegumu izskatīšanu”

Lēmums Nr.408 Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 004 0008, Liepājas ielas 37 rajonā, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr.407 Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī,dzīvokļa īpašuma Nr.66 pārdošanu

Lēmums Nr.406 Par dzīvojamās mājas Saules ielā 68, Daugavpilī,dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu

Lēmums Nr.405 Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0500 015 1309,Tauriņu ielā 10, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.404 Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0134, Omskas ielas 7A rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.403 Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 019 0138, Nometņu ielas 71 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.402 Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 1626, Balvu ielā 1 k-11 - 443, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.401 Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2961, Balvu ielā 1 k-26 - 843, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.400 Par zemesgabala Ventspils ielā 145, Daugavpilī, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.399 Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus Imperatora ielā 2 un Imperatora ielā 8, Daugavpils Cietokšņa teritorijā

Lēmums Nr.398 Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.397 Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Lēmums Nr.396 Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0915 platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Šaurā ielā 21A, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.395 Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 004 8604 platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.394 Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 4909 platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Imantas ielā 3A, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.393 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tās iznomāšanu   

Lēmums Nr.392 Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai atsavināšanai

Lēmums Nr.391. Par atbalstu projektam „Administrations go Europe!”
Pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.390. Par atbalstu projektam „The Art World Without Limits” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.389. Par atbalstu projektam „The Voices From the Land” un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.388. Par lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.387. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.386. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” tāmes apstiprināšanu 2012.gadam projektam „Vienības nama 75 gadi fotogrāfijā”
Pielikums