Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada jūlijs

2012. gada jūlijs

Lēmums Nr.353. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 036 0305 Daugavpilī, Daugavas ielā 51A, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.352. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 0500 022 1608, Nometņu ielā 159B, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.351. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2011. lēmumā Nr.402 „Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, atsavināšanu”
Pielikums

Lēmums Nr.350. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.10.2011. lēmumā Nr.490
Pielikums

Lēmums Nr.349. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 1609, Bauskas ielā 114 k-2, 35, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.348. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.347. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.543

Lēmums Nr.346. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžetaieņēmumu un izdevumu tāmē  2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.345. Par  saistošo  noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Pielikums

Lēmums Nr.344. Par R.Velikas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

Lēmums Nr.343.Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājai

Lēmums Nr.342. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmums Nr.341. Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”
Pielikums

Lēmums Nr.340. Par projekta „Jauniešu bezdarbnieku darba prakses vietu nodrošināšana Daugavpils sociālās un izglītības iestādēs” ietvaros iegādātās mantas nodošanu
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.339. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr.338. Par saistošo noteikumu „Īpašuma novērtēšanas kritēriji” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.337. Par grozījumiem Daugavpils 10.vidusskolas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

Lēmums Nr.336. Par Daugavpils 10.vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmi 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.335.Par atbalstu pasaules čempionāta  posmam spīdvejā 2013.gadā, Daugavpilī

Lēmums Nr.334. Par  „Latgales zoodārza” projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.333. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 014 0231, Tirgoņu ielas 73 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.332. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 0449, Cēsu ielas 11 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.331.Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0601, Kraujas ielā 2, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.330. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 0009, Siguldas ielā 16B, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.329. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.328. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 14.jūnija lēmumā Nr.282

Lēmums Nr.327. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 006 0112 platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.326. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 015 0105 platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Lielā ielā 49, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.325.Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.324. Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu

Lēmums Nr.323. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 007 1802, Daugavpilī, Spaļu ielas rajonā iznomāšanu

Lēmums Nr.322. Par saistošo noteikumu “Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi  izglītojamiem” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.14
Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums Nr.321. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils 17.vidusskolā

Lēmums Nr.320. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.319. Par Daugavpils 15.vidusskolas direktora atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.318. Par Daugavpils 9.vidusskolas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.317. Par grozījumiem Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.316. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums