Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada jūnijs

2012. gada jūnijs

Lēmums Nr.315. Par detālplānojuma  „Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā, Daugavpilī” apstiprināšanu
Saistošie noteikumi

Lēmums Nr.314. Par detālplānojuma „Nekustamam īpašumam Krimuldas ielā 43, Daugavpilī” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.313. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.312. Par atcēlēja līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.311. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.310. Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.309. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 034 0204 platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.308. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmuma Nr.529  pielikumā

Lēmums Nr.307. Par Daugavpils pilsētas domes noteikumu “Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju”apstiprināšanu
Noteikumi

Lēmums Nr.306. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.305. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes pamatbudžetā
Pielikums

Lēmums Nr.304.Par Kultūras pārvaldes speciālā budžeta tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.303. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 25.marta lēmumā Nr.209 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā”

Lēmums Nr.302. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumā Nr.463 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Krimuldas ielā 43”

Lēmums Nr.301. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.518 “Par “Teritorijas 1.pasažieru un Malu ielas rajonā, ieskaitot zemesgabalus ar kadastra Nr.0500 009 0720, kadastra Nr.0500 009 0723 un tiem piegulošās ielas un brauktuves” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”

Lēmums Nr.300. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu ielu izveidei Ziemeļu industriālajā zonā, Daugavpilī un līdzekļu piešķiršanu detālplānojuma dokumentācijas izstrādei
1.pielikums
2.pielikums

Lēmums Nr.299. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.659 “ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Vasarnīcu ielas rajonā”

Lēmums Nr.298. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 28.augusta lēmumā Nr.663 “Par adrešu piešķiršanu”

Lēmums Nr.297. Par biodegradablo atkritumu (notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dūņu) pārstrādes, izmantojot hidrotermālās gazifikācijas tehnoloģiju, ierīkošanas Višķu ielā 21K, Daugavpilī  būvniecības ieceri
Pielikums

Lēmums Nr.296. Par sakņu dārzu zemes nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.295.Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

Lēmums Nr.294. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 23.decembra lēmuma Nr.918  pielikumā

Lēmums Nr.293. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.decembra lēmuma Nr.819  pielikumā

Lēmums Nr.292. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmuma Nr.145  pielikumā

Lēmums Nr.291. Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmuma Nr.529  pielikuma Nr.1   289.punkta grozīšanu

Lēmums Nr.290. Par dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.xxx nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.289. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.288.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2011. lēmumā Nr.401 “Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 902 9913, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.287. Par nekustamā īpašuma Tauriņu ielā 10, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.286. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 006 1637, Bauskas ielā 114 k-2 - 52, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.285. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 2541, Tukuma ielas 95A rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.284. Par  nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 23A, Daugavpilī, 175/1763 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.283. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tās iznomāšanu

Lēmums Nr.282. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.281. Par nekustamo īpašumu Daugavpils Cietokšņa teritorijā pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.280. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmuma Nr.864 pielikumā

Lēmums Nr.279. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.278. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.277.  Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.276. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu

Lēmums Nr.275. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”

Lēmums Nr.274.Par bērnu spēļu laukumu izveidošanas ieceres atbalstu
Pielikums

Lēmums Nr.273. Par projekta tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.272. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi

Lēmums Nr.271. Par atbalstu projektam „Pašvaldības un biedrības „Daugavpils jauniešu organizāciju koordinācijas padomes” sadarbība jaunatnes festivāla „Artišoks 2012” organizēšanā”
Pielikums

Lēmums Nr.270. Par atbalstu projektam „Sporta un attīstošo spēļu inventāra iegāde bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”
Pielikums

Lēmums Nr.269. Par Daugavpils 10.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.268. Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu
Nolikums

Lēmums Nr.267. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.jūlija lēmumā Nr.349 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”

Lēmums Nr.266. Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs”  speciālā budžeta tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.265.Par Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs”  tāmes apstiprināšanu 2012.gadam projektam „Ekur, šekur pa põram (i)”
Pielikums

Lēmums Nr.264. Par atbalstu atklātam projektu konkursam „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”