Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2012. gada marts

2012. gada marts

Lēmums Nr.146.Par atteikšanos no nekustamā īpašuma Čiekuru ielā 4A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 525 0502, paturēšanas

Lēmums Nr.145. Par atteikšanos no nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 208A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 006 0427, paturēšanas

Lēmums Nr.144. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2011.gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.143. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1212, Naujenes ielas 21D rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.142. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 2126, Omskas ielas 7A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.141. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 3741, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.140. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 1916, (dzēsta adrese), Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.139. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0141, Vecpils ielas 9 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums  

Lēmums Nr.138. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.137. Par  dzīvojamās mājas (dzēsta adrese), Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma (xxx) pārdošanu

Lēmums Nr.136. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmumā Nr.864

Lēmums Nr.135. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, tās iznomāšanu un zemes gabala Ventspils ielā 48, Daugavpilī  piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.134. Par  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0123 Aveņu ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.133. Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.132. Par zemes starpgabalu piekritību

Lēmums Nr.131. Par akceptu paredzētās būves Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī, būvniecības iecerei

Lēmums Nr.130. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām

Lēmums Nr.129. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz sakņu dārziem

Lēmums Nr.128. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.127. Par projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija” tāmes grozījumiem
Pielikums

 Lēmums Nr.126. Par atbalstu projektam „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā”
Pielikums

Lēmums Nr.125. Par sadarbības līgumu ar Valsts aģentūru „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra”

Lēmums Nr.124.  Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.123. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.122. Par Izglītības pārvaldes vadītāju
Pielikums

Lēmums Nr.121. Par atļauju Marinai Isupovai savienot amatus

Lēmums Nr.120. Par Kultūras pārvaldes pamatbudžeta tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.119. Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4

Lēmums Nr.118. Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

Lēmums Nr.117. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā Nr. 426 “Par adrešu piešķiršanu dārzkopības sabiedrībā „Mediķis-D” Vizbuļu rajonā, Daugavpilī”

Lēmums Nr.116. Par zemes gabala kadastra Nr.0500 005 0506, Ventspils ielā 159, Daugavpilī, maiņu pret zemes gabalu kadastra Nr.0500 013 3601, Komunālā un Lielā ielas krustojums, Daugavpilī

Lēmums Nr.115. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.114. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0209 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.113. Par  zemes starpgabala, Tvaikoņu ielas 6 rajonā, Daugavpilī,  pārdošanu

Lēmums Nr.112. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 2541, Tukuma ielas 95A rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.111. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0142, Vecpils ielas 7 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.110. Par  Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes projekta “Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem”  ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2012.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.109. Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Lēmums Nr.108. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos”
Saistošie noteikumi Nr.9
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.107. Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājai

Lēmums Nr.106.  Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 26.novembra lēmumā Nr.836

Lēmums Nr.105. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Privatizācijas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.104. Par  atļauju Žannai Kulakovai savienot amatus

Lēmums Nr.103. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumos

Lēmums Nr.102. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumos

Lēmums Nr.101. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.100. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumos

Lēmums Nr.99. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.98. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.97. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā

Lēmums Nr.96. Par grozījumiem Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra nolikumā

Lēmums Nr.95. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība” nolikumā

Lēmums Nr.94. Par grozījumiem Daugavpils 16.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.93. Par grozījumiem vispārējās izglītības iestāžu nolikumos

Lēmums Nr.92. Par grozījumiem Daugavpils Vienības pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.91. Par grozījumiem Daugavpils Valsts ģimnāzijas nolikumā

Lēmums Nr.90. Par grozījumiem Daugavpils 9.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.89. Par grozījumiem Daugavpils 13.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.88. Par grozījumiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja nolikumā

Lēmums Nr.87. Par grozījumiem Daugavpils Centra vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.86. Par grozījumiem vispārējās izglītības iestāžu nolikumos

Lēmums Nr.85. Par grozījumu Daugavpils Saskaņas pamatskolas nolikumā

Lēmums Nr.84. Par grozījumiem vispārējās izglītības iestāžu nolikumos

Lēmums Nr.83. Par grozījumiem J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu  ģimnāzijas nolikumā

Lēmums Nr.82. Par grozījumiem Daugavpils 17.vidusskolas nolikumā

Lēmums Nr.81.  Par neformālās pieaugušo izglītības programmu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībā
Pielikums