Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada jūnijs

2011. gada jūnijs

Lēmums Nr. 325. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

Lēmums Nr.324. Par iestāšanos biedrībā Eiroreģions “Ezeru zeme”

Lēmums Nr. 323. Par grozījumiemDaugavpilspilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības  budžetu 2011.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.24. Grozījumi Daugavpils pilsētas 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2011.gadam”
Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.24

Lēmums Nr.322. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.321. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.552 „Par maksas pakalpojumu Cenrādi Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā”

Lēmums Nr.320. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.340 „Par Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja  maksas pakalpojumu Cenrādi”

Lēmums Nr. 319. Par agrāk pieņemtā lēmuma grozīšanu

Lēmums Nr.318. Par Daugavpils pilsētas domes Ētikas komisijas izveidošanu

Lēmums Nr.317. Par izmaiņāmDaugavpilspilsētas domes Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr.316. Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu

Lēmums Nr.315. Par  zemes starpgabalu atsavināšanu

Lēmums Nr. 314. Par  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 028 1460 Butļerova ielā 1 k-4, 61, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.313. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.312. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 021 1212, piekritību

Lēmums Nr. 311. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 23A, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 310. Par nekustamā īpašuma Kauņas ielā 74B, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 309. Par apbūvēta zemesgabala Begoniju ielā 101D, Daugavpilī,pārdošanu

Lēmums Nr.307.  Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.22
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.306.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi”
Saistošie noteikumi Nr.21.
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.305. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.304.  Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanas nodrošināšanu

Lēmums №303. Par maksas noteikšanu

Lēmums Nr.302.  Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”

Lēmums Nr.301. Par Daugavpilspilsētas pašvaldības  2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums Nr.300. Par atbalstu Eiropas Sociālā fonda projektam Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”

PIELIKUMS lēmumam Nr.300

Lēmums Nr. 299.Par grozījumiem Daugavpilspilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam

Tāmes

Lēmums Nr. 297. Par Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu amatā  

Pielikums

Lēmums Nr. 296.Par Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.295. Par piekrišanu SIA “Daugavpils lidosta” līdzdalības iegūšanai citā kapitālsabiedrībā
Pielikums

Lēmums Nr. 294. Par nekustamā īpašuma Kauņas ielā 103, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr. 293. Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 100K, Daugavpilī, iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Pielikums

Lēmums Nr. 292. Par konkursa izsludināšanu
Nolikums
Pieteikums
Tāme

Lēmums Nr. 291. Par zemes starpgabala Daugavpilī, 18.novembra ielas 42 rajonā iznomāšanu
Pielikums

Lēmums Nr.290. Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 24, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma – neapdzīvojamās telpas, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.289. Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 40, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma Nr.41 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.288. Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, neapdzīvojamās telpas Nr.1A atsavināšanu

Lēmums Nr.287. Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

Lēmums Nr.286. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr. 285. Par zemes starpgabala, kadastra Nr. 0500 018 1717, Lejas ielas 18 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 284. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 028 1433, Butļerova ielā 1 k-5 - 76, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 283. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 1325, 1.Kumelīšu ielā 7, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.282. Par projekta vadītāju un atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.281. Par atļauju Aleksandram Vasiļjevam savienot amatus

Lēmums Nr.280. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr.279. Par Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu amatā
Pielikums

Lēmums Nr.278. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālā  budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.277. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.276. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.275. Par Kultūras pārvaldes speciālā budžeta tāmes apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.274. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr. 273. Par grozījumiem Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā
Pielikums