Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011.gada decembris

2011.gada decembris

 

Lēmums Nr.620. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta nolikumā

Lēmums Nr.619. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Pielikums 


Lēmums Nr.618.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” speciālā budžeta autoceļu fonda ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.617. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.
Pielikums

Lēmums Nr.616.Par grozījumu lēmumā un par detālplānojuma “Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā, Daugavpilī” nodošanu sabiedriskai apspriešanai  un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr.615. Par paredzētās būves Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai), Daugavpilī, rekonstrukcijas būvniecības ieceri

Lēmums Nr.614. Par zemesgabala Vaļņu ielā 4G, Daugavpilī, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.613.  Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.652 “Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Varšavas ielā 18, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai”

Lēmums Nr.612.Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.611.Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

Lēmums Nr.610. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.608. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Lēmums Nr.607.   Par aizņēmuma ņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.606.Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes “Marketinga pasākumi” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam 
Pielikums

Lēmums Nr.605.  Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.604. Par grozījumiem ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.602 “Par Daugavpils pilsētas domes noteikumu “Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju” apstiprināšanu” apstiprinātajos noteikumos Nr.7

Lēmums Nr.603.  Par tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.602.Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija   lēmumā Nr.254 “Par vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu”

 Lēmums Nr.601.Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem)
Pielikums

Lēmums Nr.600. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Glābšanas dienesta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam (maksas pakalpojumi)
Pielikums

Lēmums Nr.599.  Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.598 Par projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā” ietvaros izveidoto un iegādāto vērtību uzskati
Pilelikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3

 Lēmums Nr.597 Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” ieņēmumu un izdevumu tāmē
Pielikums

 Lēmums Nr.596 Par atļauju Sergejam Mihailovam savienot amatus

Lēmums Nr.595 Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra lēmumā Nr.23 “Par Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu”

Lēmums Nr.594 Par līguma pagarināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.593  Par piešķīrumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils pilsētas pašvaldības akciju sabiedrībai “Tramvaju uzņēmums”
Pielikums
Pielikums

Lēmums Nr.592 Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 26.augusta lēmumā Nr.510 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Lēmums Nr.591 Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr.590 Par atbalstu Daugavpils 17.vidusskolas VA “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmas  “Jaunatne darbībā” projektam “Dzeja kā iedvesmas spēks”
Pielikums

Lēmums Nr.589 Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošanaDaugavpils 14.pirmskolas izglītības iestādes ēkā”
Pielikums

Lēmums Nr.588  Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2011.gadam

Lēmums Nr.587.Par Daugavpils pašvaldības iestādesu kultūras centrs”  tāmes apstiprināšanu 2011.gadamprojektam „Daugavpils kamerorķestra koncerts „Latviešu komponistu kino un teātra mūzika””

Lēmums Nr.586. Par Daugavpils pašvaldības iestādes„Latviešu kultūras centrs” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2011.gadam projektam Nr.LLB-1-072„Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana”

Lēmums Nr.585.Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes„Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta (funkcija 08.230) unpamatbudžeta maksas pakalpojumu (funkcija 08.230) ieņēmumun izdevumu tāmē 2011.gadam

Lēmums Nr.584. Par “Nekustamā īpašuma “Vasarnīcu ielas rajonā”, Daugavpilī”  detālplānojuma pilnveidošanu

Lēmums Nr.583. Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu un lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.582. Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu un lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 

Lēmums Nr.581. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumā Nr.463 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Krimuldas ielā 43”

Lēmums Nr.580. Par  zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 037 1842, Robežu ielas 2 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprinašanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.579. Par  zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0001, Balvu ielas 1C k-8 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprinašanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.578. Par zemesgabala ar kadastra Nr. 0500 008 2006 Daugavpilī, Ceru ielā 4A, atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr.577. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 2226, Balvu ielā 1C k-4 - 122, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.576. Par  zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0717, Nometņu ielā 96C, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprinašanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.575. Par  nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 23A, Daugavpilī, domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprinašanu un pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.574. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 029 1113, piekritību

Lēmums Nr.573. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.572. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.571. Par  zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.570. Par  zemes gabala Jasmīnu ielā 70, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.569. Par aizņēmuma ņemšanu
Pielikums

Lēmums Nr.568. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana - D”
Deleģēšanas līgums
Pielikums

Lēmums Nr.567. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.565. Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.564. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

Lēmums Nr.562. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju

Lēmums Nr.561. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.737

Lēmums Nr.560. Par atļauju Valentīnai Grigorjevai savienot amatus

Lēmums Nr.559. Par atļauju Ņinai Ļeščovai savienot amatus

Lēmums Nr.558. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projekta “Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” ieņēmumu un izdevumu tāmē 
Pielikums

Lēmums Nr.557. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 23.septembra lēmumā Nr. 21 „Par atbalstu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 
Pielikums

Lēmums Nr.556. Par projekta tāmes grozījumiem
Pielikums

Lēmums Nr.555. Par līguma pagarināšanu ar sabiedriskā labuma organizāciju – biedrību „Daugavpils pilsētas Šaha-Dambretes klubs”

Lēmums Nr.554. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.553. Par atbalstu Daugavpils Valsts ģimnāzijas ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas mācību brauciena projektam
Pielikums

Lēmums Nr.552. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālā  budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam 
Pielikums

Lēmums Nr.551. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.550. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.549. Par  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmi 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.548. Par grozījumiem Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nolikumā

Lēmums Nr.547. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam