Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada novembris

2011. gada novembris

Lēmums Nr.547. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 037 0401 Irbenāju ielā 6, Daugavpilī, nomas tiesību izbeigšanu

Lēmums Nr.546. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.545. Par zemes gabala Cēsu ielā 20, Daugavpilī, piekritību

Lēmums Nr.544. Par zemes gabala, kadastra Nr.0500 021 0668, Senlejas ielā 35, Daugavpilī reģistrēšanu zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu

Lēmums Nr.543. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 004 1709, piekritību  un nekustamo īpašumu Ventspils ielā 71 un Ventspils ielā 71A, Daugavpilī, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.542. Par  zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.541. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 4524, Tukuma ielas 87 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.540. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 28.07.2011. lēmumā Nr.364 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 2513, Rīgas ielā 49A, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

Lēmums Nr.539. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0017, Balvu ielā 135B, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.538. Par atcēlēja līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.536. Par projekta tāmi
Pielikums

Lēmums Nr.535. Par projekta „Līderi nāk!” noslēgšanu
Pielikums

Lēmums Nr.534. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra lēmumā Nr.23

Lēmums Nr.533. Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Lēmums Nr.532. Par Daugavpils pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu un kandidātu pieteikšanās izsludināšanu

Lēmums Nr.531. Par atļauju Irēnai Bujanovai savienot amatus

Lēmums Nr.530. Par atļauju Aleksandram Vasiļjevam savienot amatus

Lēmums Nr.529. Par atļauju Jevgeņijam Ribkinam savienot amatus

Lēmums Nr.528. Par atļauju Nikolajam Ignatjevam savienot amatus

Lēmums Nr.527. Par atļauju Ņinai Rudzjai savienot amatus

Lēmums Nr.526. Par atļauju Leonīdam Vasiļjevam savienot amatus

Lēmums Nr.525. Par eksperimentālā pārvadājuma atklāšanu

Lēmums Nr.524. Par līdzekļu piešķiršanu
Pielikums

Lēmums Nr.523. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2011.gadam

Lēmums Nr.522. Par grozījumiem Daugavpils pašvaldības iestādes „Latviešu kultūras centrs” pamatbudžeta (funkcija 08.230) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam

Lēmums Nr.521. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.septembra lēmumā Nr.556 “Par Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi”

Lēmums Nr. 520. Par apbalvojuma Gada balva piešķiršanu

Lēmums Nr. 519. Par apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu

Lēmums Nr. 518. Par “Teritorijas 1.Pasažieru un Malu ielas rajonā, ieskaitot zemesgabalus ar kadastra Nr.0500 009 0720, kadastra Nr.0500 009 0723 un tiem piegulošās ielas un brauktuves” detaplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Pielikums

Lēmums Nr.517. Par zemesgabala Daugavpilī, (adrese), atsavināšanas pabeigšanu

Lēmums Nr. 516. Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 032 0604, Medus ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 515. Par zemesgabala, kadastra Nr.0500 005 2322, Kastaņu ielā 16A, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 514. Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 0500 004 4604, Tukuma ielas 77 rajonā, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 513. Par zemes gabala, kadastra Nr. 0500 021 0650, Senlejas ielā 38, Daugavpilī reģistrēšanu zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu

Lēmums Nr. 512. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 003 1903 Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr. 511. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.32
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr. 510. Par  izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 509. Par  izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas sastāvā 

Lēmums Nr. 508. Par  izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 507. Par  izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 506. Par  izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 505. Par  izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 504. Par  izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Privatizācijas komisijas sastāvā

Lēmums Nr. 503. Par grozījumiem Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 502. Par grozījumiem Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam

Pielikums

Lēmums Nr. 501. Par atļauju SIA “Garkalns” atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles telpās Stacijas ielā 69, Daugavpilī
Pielikums

Lēmums Nr.500. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.499. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas projekta “Valsts izglītības attīstības aģentūras informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētajām programmām un iniciatīvām” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.498. Par Latgales Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam