Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada augusts

2011. gada augusts

Lēmums Nr. 404. Par zemesgabala, kadastra apzīmējums 0500 021 0717, Nometņu ielā 96C, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Piekikums

Lēmums Nr. 403. Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 24, Daugavpilī, atsavināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 402. Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, atsavināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.401. Par dzīvojamās mājas Transporta ielā 34, Daugavpilī, nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 902 9913, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr.400. Par dzīvojamās mājas Valmieras ielā 23, Daugavpilī dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

Lēmums Nr.399. Par zemesgabalu maiņu

Lēmums Nr. 398. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.30
Pielikums
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.397. Par Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra lēmuma Nr.714 atzīšanu par spēku zaudējušu

Lēmums Nr.396. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.636 „Par maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas domē”

Lēmums Nr.395. Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Latgales zoodārzā

Lēmums Nr. 394. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālā  budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr.393. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 392. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmēs 2011.gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 391. Par atbalstu Daugavpils 10.vidusskolas projektam „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”
Pielikums

Lēmums Nr. 390. Par atbalstu Daugavpils 10.vidusskolas projektam sadarbībai ar Nodarbinātības valsts aģentūru neformālās izglītības programmu īstenošanā bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei

Lēmums Nr. 389. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija lēmumā Nr.300 „Par atbalstu Eiropas Sociālā fonda projektam „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide””

Lēmums Nr. 388. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr. 387. Par Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iecelšanu amatā

Lēmums Nr. 386. Par Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no amata

Lēmums Nr. 385. Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2011./2012. mācību gadam
Pielikums

Lēmums Nr. 384. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Lēmums Nr. 383. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu

Lēmums Nr. 382. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils bērnu veselības centrs”

Lēmums Nr. 381. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Saistošie noteikumi Nr.29
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr. 380. Par sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru

Lēmums Nr. 379. Par nomas tiesību izsoli
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4

Lēmums Nr. 378. Par grozījumu lēmumā un par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma “Vasarnīcu ielas rajonā”, Daugavpilī teritorijai” nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr. 377. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr. 376. Par atļauju savienot amatus

Lēmums Nr.375. Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 58, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma, kadastra numurs 0500 902 6366, lietošanas mērķa maiņu

Lēmums Nr.374. Par atteikumu pārņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu

Lēmums  Nr.373. Par zemes gabala, kadastra Nr.0500 021 0717, Nometņu ielā 96C, Daugavpilī reģistrēšanu zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu

Lēmums  Nr.372. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 037 2126, piekritību

Lēmums  Nr.371. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 006 0008 piekritību

Lēmums  Nr.370. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr. 369. Par neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 0500 017 2102, Senču ielā 7, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 368. Par neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 0500 017 2101, Senču ielā 5, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums

Lēmums Nr. 367. Par Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles – „Gaismas bibliotēka” izveidi
Pielikums