Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2011. gada februāris

2011. gada februāris

Lēmums Nr. 80. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 028 3962, Butļerova ielā 1 k-6 - 112, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 79. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 010 1354, Balvu ielā 1C k-15 - 546, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 78. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 2615, Dravnieku ielā 73, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr. 77. Par zemesgabala, kadastra Nr. 0500 031 2120, 2.Dāliju ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu

Lēmums Nr.76. Par zemes gabala Kastaņu ielā 22, Daugavpilī atsavināšanu

Lēmums Nr.75. Par  zemes starpgabalu atsavināšanu

Lēmums Nr.74. Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 87, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.73. Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, neprivatizētā dzīvokļa īpašuma - neapdzīvojamās telpas, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums  Nr.72. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 12.11.2009. lēmumā Nr.757 un 28.01.2010. lēmumā Nr.57

Lēmums Nr.71. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 008 0212, piekritību

Lēmums  Nr.70. Par zemes gabalu piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai
Pielikums

Lēmums Nr.69. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.68. Par zemesgabala Daugavpilī, Vaļņu ielā 46, privatizācijas pabeigšanu

Lēmums Nr.67. Par atcēlēja līguma noslēgšanu

Lēmums Nr.66. Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Tukuma ielā 115A, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Lēmums Nr.65. Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Tukuma ielā 117A, pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Lēmums Nr. 64. Par Sporta centra Daugavpils ledus direktora V.Drelinga atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr.63. Par grozījumiem 2010.gada 9.septembra domes lēmumā Nr.549 "Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju profesijas kodiem un algu likmēm"

Lēmums Nr. 62. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 "Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs"

Lēmums Nr. 61. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils lidosta" pamatkapitālā

Lēmums Nr. 60. Par trokšņa robežlielumu ievērošanas kontroli

Lēmums Nr.59. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.5. Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos  Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību"
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.58. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saistošie noteikumi Nr.4
Paskaidrojuma raksts

Lēmums Nr.57. Par kustamas mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Lēmums Nr. 56. Par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas atbrīvošanu no ieņemamā amata

Lēmums Nr. 55. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr. 633 „ Par nomas maksas pakalpojumu cenrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē"

Lēmums Nr. 54. Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4

Lēmums Nr. 53. Par Sporta centra Daugavpils ledus speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

Lēmums Nr.52. Par atbalstu atklāta projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībā"

Lēmums Nr.51. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes nolikumā

Lēmums Nr. 50. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 037 1673, Omskas ielas 9 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr. 49. Par  zemes starpgabala, kadastra Nr.0500 022 0234, Vecpils ielā 47A, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Lēmums Nr.48. Par dzīvojamās mājas Imantas ielā 51, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.47. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 66, Daugavpilī, neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lēmums Nr.46. Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra lēmumā Nr.652 "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Varšavas ielā 18, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai"

Lēmums  Nr.45. Par zemes gabala Vaļņu ielā 71C, Daugavpilī piekritību

Lēmums Nr.44. Par  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 031 2615 Dravnieku ielā 73, Daugavpilī atsavināšanu

Lēmums Nr.43. Par  Daugavpils  pilsētas  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  uzskaiti

Lēmums Nr.42. Par atbalstu projektam "Kultūras mantojuma izmantošana sadarbības stiprināšanai starp partnerpilsētām Vitebsku, Daugavpili un Paņevežu"
Pielikums

Lēmums Nr.41. Par grozījumiem Latgales Centrālās bibliotēkas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2011.gadam

Lēmums Nr.40. Par telpu Daugavpilī, Gaismas ielā 9, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latgales Centrālajai bibliotēkai

Lēmums Nr.39. Par telpu Daugavpilī, 18.novembra ielā 161, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  „Izglītības un inovāciju attīstības centrs"

Lēmums Nr. 38. Par līdzekļu piešķiršanu

Lēmums Nr. 37. Par aizņēmuma ņemšanu

Lēmums Nr. 36. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidei Jauno Stropu rajonā, Daugavpilī un līdzekļu piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei
Pielikums 1
Pielikums 2

Lēmums Nr.35. Par nolikuma apstiprināšanu
Pielikums (konsolidēts)