Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Daugavpils dome | Normatīvie akti » | Domes lēmumi | 2009.

2009.

 Lēmums Nr.895. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes nolikumā

 Lēmums Nr.645. Par tiesību deleģēšanu deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanas jautājumos

 Lēmums Nr.564. Par instrukcijas apstiprināšanu.  Instrukcija Nr.1 "Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas kārtība" 

 Lēmums Nr. 856. Par Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2009.gada 23.decembrī

 Lēmums Nr. 849. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" pievienošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

 Par pasākumiem gripas paaugstinātas saslimstības periodā

 Lēmums Nr.777.  Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 28.augusta lēmumā Nr.757 "Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu". Pielikums. 

 Lēmums Nr.740. Par pārstāvību biedrībās

 Lēmums Nr.738. Par Daugavpils pilsētas domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.737. Par Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.736. Par Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.735. Par Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa un nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.734. Par Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.733. Par Daugavpils pilsētas Zemes komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.732. Par Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.731. Par Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.729. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Revīzijas komisijas nolikumā 

 Lēmums Nr.730. Par Daugavpils pilsētas domes Privatizācijas komisijas ievēlēšanu

 Lēmums Nr.728. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā

 Lēmums Nr.727. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijas nolikumā

 Lēmums Nr. 695. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.  Pielikums 1. Pielikums 2. Pielikums 3. Pelikums 4. Pielikums 5.

 Lēmums Nr.672. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes Zemes komisijas sastāvā

 Lēmums Nr. 670. Par detālplānojuma "Zemes gabalam ar kadastra Nr. 0500 039 1126 "Meža ielas rajonā", Daugavpilī un tā pieguļošajai teritorijai" 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 Lēmums Nr. 644. Par Daugavpils pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

 Lēmums Nr.643. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniecesLīvijas Jankovskas atbrīvošanu no amata

 Lēmums Nr. 640. Par rīkojumu atcelšanu.

 Lēmums Nr.636. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

 Lēmums Nr.635. Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Anželas Aļohno atbrīvošanu no amata 

Lēmums Nr. 606. Par Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Lēmums Nr.603. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

 Lēmums Nr. 590. Par detālplānojuma zemes gabalam ar kadastra Nr. 0500 020 0811 Daugavpils pilsētā Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 apstiprināšanu

 Lēmums Nr. 589. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un to grozījumu spēkā atstāšanu

 Lēmums Nr.508. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikumā

 Lēmums Nr. 507. Par detālplānojuma Dzintaru ielā 20, 20A, 22 Daugavpilī apstiprināšanu

 Lēmums Nr.489.Par Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem

 Lēmums Nr.484. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu 
Noteikumi Nr.7. Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

 Lēmums Nr.483. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta nolikuma apstiprināšanu.
Nolikums Nr.8. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta nolikums 

 Lēmums Nr.472 Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju sastāvu apstiprināšanu

 Lēmums Nr.442.Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.  Daugavpils pilsētas domes noteikumi Nr.5 "Par nojaukšanas tiesību izsoli"

  Lēmums Nr. 374. Par detālplānojuma Vidzemes ielā 134A, Daugavpilī apstiprināšanu.

 Lēmums Nr.372. Par nomas tiesību izsoli. IZSOLES DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA. Daugavpils pilsētas domes noteikumi Nr.4 "Par zemes nomas tiesību izsoli"

 Lēmums Nr. 354. Par detālplānojuma Jauno Stropu rajonā, Dzintaru ielā 20, 20A, 22 nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Lēmums Nr. 331. Norēķinu kārtība par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo neizīrēto telpu apsaimniekošanu un kopīpašumā esošo daļu uzturēšanu

 Lēmums Nr. 316. Par detālplānojuma zemes gabalam ar kadastra Nr. 0500 037 1503 Daugavpilī, Liepziedu ielā 1 apstiprināšanu

Lēmums Nr. 291. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

 Lēmums Nr. 278. Par Vidzemes ielā 134 A Daugavpilī un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 Lēmums Nr. 277. Par zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 020 0811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 un to pieguļošo ielu teritoriju detālplānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanu

 Lēmums Nr. 276. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 23.augusta lēmumā Nr. 714 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu Daugavpilī Vidzemes ielā 134 A un tai pieguļošajai teritorijai"

 Lēmums Nr. 246. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.93

 Lēmums Nr.162. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Noteikumi

Pielikums 1.

Pielikums 2.

Pielikums 3.

Pielikums 4.

Pielikums 5.

 Lēmums Nr. 150. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem ar kadastra Nr. 0500 029 3003, Nr.0500 029 3401, 0500 029 3006, Daugavpilī, Jauno Stropu rajonā, Dzintaru ielā 20, 20A, 22 un tiem pieguļošajai Dzintaru ielas teritorijai

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

 Lēmums Nr. 149. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam ar kadastra Nr. 0500 039 1126, "Meža ielas rajonā", Daugavpilī un tā pieguļošajai teritorijai

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

 Lēmums Nr. 148. Par Daugavpils pilsētas teritorijas Dzintaru ielas rajonā, zemesgabala ar kadastra Nr. 0500 029 1308 detālplānojuma apstiprināšanu

     Lēmums Nr.144. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.septembra lēmumā Nr.784

 Lēmums Nr. 123. Par detālplānojuma zemesgabaliem Daugavpilī, Dzintaru ielā 29 un 31 ar kadastra Nr.0500 029 2505 un 0500 029 2501 un tiem pieguļošajām Dzintaru un Turaidas ielu teritorijām Daugavpils pilsētā redakcijas apstiprināšanu par galīgo un saistošo noteikumu Nr.8 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Daugavpilī, Dzintaru ielā 29 un 31 ar kadastra Nr.0500 029 2505 un 0500 029 2501 un tiem pieguļošajām Dzintaru un Turaidas ielu teritorijām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu

 Lēmums Nr. 93. Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2018.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. -2018. gadam" izdošanu

 Lēmums Nr. 92. Par detālplānojuma zemegabaliem Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā redakcijas apstiprināšanu par galīgo un saistošo noteikumu Nr.4 „Zemesgabalu, Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu

 Lēmums Nr. 91. Par nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes noteikumi Nr.1 "Par īslaicīgas lietošanas būvju - kiosku vai paviljonu izvietošanas vietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"

 Lēmums Nr.27. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2009. gadam

 Lēmums Nr.23. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 28.augusta lēmumā Nr.757 "Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu" 

Pielikums lēmumam Nr.23.