Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Pilsētplānošanas un būvniecības departaments | Pilsētplānošanas nodaļa | Detālplānojumi

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā

 

Paskaidrojumа raksts

 Saistošie noteikumi Nr.27 “Detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (spēkā no 27.07.2011.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Šķērsprofili ar inženierkomunikāciju izvietojumu: