Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Īpašumi | Apbūves tiesība

Apbūves tiesība

 

Paziņojums

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210165,

Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, apbūves tiesības izsoli

 

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) apbūves tiesības izsoles komisija 2018.gada 26.septembrī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības 10757 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000210165 (kadastra Nr.05000210001), Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, apbūves tiesība.

     Zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210165 (kadastra Nr.05000210001), Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves teritorija.

      Apbūves tiesības mērķis – veikala būvniecība.

      Apbūves tiesības termiņš - 30 (trīsdesmit) gadi.

      Apbūves tiesībai paredzētā zemes vienība apgrūtināta ar aizsargjoslas teritoriju gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, ūdensvadu, pašteces kanalizācijas vadu.

      Apbūves tiesības izsoles sākumcena – 1038.00 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

      Būvniecība jāveic būvniecības regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un objektu jānodod ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Ja 3 (trīs) gadu laikā no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā netiek uzsākta būvniecība, zemes īpašniekam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu. Zemes vienības izmantošanā un apbūvē ir jāievēro īpašumā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto un jaunbūvējamā objekta aizsargjosla nedrīkst pārsniegt apbūvējamās zemes vienības robežas.  

        Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā līdz 2018.gada_24.septembra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu          100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par apbūves tiesības izsoli Gaismas ielā 2A, Daugavpilī” un drošības naudu 345.00 EUR (trīs simti četrdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par apbūves tiesības izsoli Gaismas ielā 2A, Daugavpilī”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 9.kabinetā.

      Tālruņi uzziņām: 65404353

Domes 23.08.2018. lēmums Nr.449 ar pielikumiem.