Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Īpašumi | Kustamās mantas atsavināšana

Kustamās mantas atsavināšana

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, kuras 100% kapitāla daļas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai, rīko tai piederošās kustamās mantas mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Mantas saraksts un izsoles noteikumi ir pieejami mājas lapā www.ddzksu.lv. Mantas atrašanas vieta – Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī. Izsolāmās mantas vērtība 960.00 euro. Nodrošinājums 10% no nosacītās cenas iesniedzams saskaņā ar izsoles noteikumiem. Samaksas kārtība ir noteikta izsoles noteikumos. Izsole notiks 2018.gada 2.oktobrī plkst.14.00 Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

_________________

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 165.60m3:

sākotnējā cena – EUR  3145.20 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Izsoles noteikumus var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, no pulksten 10°° līdz 12°° un no 13°° līdz 17°° vai Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://old.daugavpils.lv/lv/604 (Sadaļā Īpašumi). Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole notiks 2018.gada 31.augustā pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Daugavpilī, Saules ielā 5A, 2.stāvā, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 30.augusts plkst.16.00.

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz.

I Z S O L E S    N O T E I K U M I

REZULTĀTI