Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Īpašumi | Zemes vienību noma

Zemes vienību noma

__

________

Paziņojums

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012907, Saules ielā,

Daugavpilī, daļas 8.10 m2 platībā nomas tiesību izsoli

 

 

            Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2018.gada 3.oktobrī plkst. 14:20 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012907, Saules ielā, Daugavpilī, daļas 8.10 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals), vasaras terases (kafejnīcas) izvietošanai.

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 138.00 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit eiro).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2018.gada 2.oktobrim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 30.00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000012907, Saules ielā,       8.10 m2” un drošības naudu 40.00 EUR (četrdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000012907, Saules ielā, 8.10 m2”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 9.kabinetā vai mājas lapā: www.daugavpils.lv sadaļā Īpašumi/Zemes vienību noma.

      Tālruņi uzziņām: 65404355; 65404353

 

Domes 13.09.2018. lēmums Nr.488 ar pielikumiem.

_______

 

Paziņojums

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā,

Daugavpilī, daļas 14 m2 platībā nomas tiesību izsoli

 

 

            Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2018.gada 3.oktobrī plkst. 14:10 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā, Daugavpilī, daļas 14 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals), vasaras terases (kafejnīcas) izvietošanai.

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 238.00 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit eiro).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2018.gada 2.oktobrim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 30.00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā, 14 m2” un drošības naudu 60.00 EUR (sešdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā, 14 m2”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 9.kabinetā vai mājas lapā: www.daugavpils.lv sadaļā Īpašumi/Zemes vienību noma.

      Tālruņi uzziņām: 65404355; 65404353.

 

Domes 13.09.2018. lēmums Nr.486 ar pielikumiem.

____

 

Paziņojums

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā,

Daugavpilī, daļas 10 m2 platībā nomas tiesību izsoli

 

 

            Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2018.gada 3.oktobrī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā, Daugavpilī, daļas 10 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals), vasaras terases (kafejnīcas) izvietošanai.

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 170.00 EUR (viens simts septiņdesmit eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit eiro).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā Domes darba laikā līdz 2018.gada 2.oktobrim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 30.00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā, 10 m2” un drošības naudu 45.00 EUR (četrdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000011902, Rīgas ielā, 10 m2”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 9.kabinetā vai mājas lapā: www.daugavpils.lv sadaļā Īpašumi/Zemes vienību noma.

      Tālruņi uzziņām: 65404355; 65404353

 

Domes 13.09.2018. lēmums Nr.487 ar pielikumiem.

_______________________

 

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējumu 05000362305,

Daugavas ielā 40, Daugavpilī, daļas

Zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

       

       

 

 

Nr.

p.k.

 

Īpašums

 

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

 

Iznomājamā platība m2

 

Mērķis

 

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

 

1.

 

 

Pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Daugavas ielā 40, Daugavpilī, daļa

 

 

0500 036 2305

 

 

3000

 

Transportlīdzekļu braukšanas apmācības nodrošināšana

 

 

IK “A.Porieša autoskola”