Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Vide | Energopārvaldība

Energopārvaldība

Energoparvaldības sistēma

Energopārvaldība ir centieni efektīvi un iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski ekonomiski efektīvākie risinājumi pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanā, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus, kā arī emisijas. Energopārvaldības sistēma iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas ļauj pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus, turklāt darot to ar minimālu ietekmi uz vidi.

LVS EN ISO 50001:2012 (turpmāk - ISO 50001) standarts ir Eiropas standarts, kas bez pārveidojumiem tā saturā pārņemts nacionālā standarta statusā. Standarta mērķis definē pamatnosacījumus, kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot energopārvaldības sistēmu. Savukārt, energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai iespēju ieviest sistemātisku pieeju nepārtrauktam enerģijas rādītāju uzlabojumam, ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un patēriņu. Tādējādi pašvaldībām ir iespēja:

 • veidot enerģijas patēriņa uzskaiti un analīzi;
 • noskaidrot energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību objektos;
 • iegūt energoefektivitātes rādītāju uzraudzības plānu, lai plānotu jaunus pasākumus un novērtēt realizēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu sniegumu pašvaldības ēkās un citos objektos, kas iekļauti EPS;
 • racionāli apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās ēkas un citus EPS iekļautos infrastruktūras objektus, samazināt izmaksas, uzlabot konkurētspēju, novirzot ietaupītos līdzekļus attīstībai, kā arī tā rezultātā samazināt SEG emisijas.

Daugavpils pilsētas dome ir iesaistījusies ES projekta „50000&1SEAPs” īstenošanā savā pašvaldībā. Projekta mērķis ir atbalstīt pašvaldības ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu izstrādē un integrēšanā saskaņā ar energopārvaldības sistēmu, atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam. „50000&1SEAPs” pieeja palīdz:

 • izstrādāt efektīvāku enerģijas izmantošanas politiku un noteikt mērķus un uzdevumus politikas īstenošanai;
 • ieteikt iespējamos uzlabojumus IERP plānošanā;
 • demonstrēt efektīvu IERP īstenošanu trešajai pusei;
 • iesaistīt sabiedrību, uzlabojot izpratni par kolektīvās enerģijas vajadzībām, vidi un energoefektivitāti;
 • izstrādāt metodes, kas palīdz ilgtermiņā uzraudzīt IERP;
 • pašvaldībai kontrolēt tās attīstību un viegli pārskatīt plānotās aktivitātes;
 • analizēt enerģijas patēriņu, iekārtu darbību, to apkalpojošā personāla ieradumus, kas var ietekmēt energoefektivitāti;
 • definēt darbības rādītājus, lai palīdzētu uzraudzīt procesus un rezultātus;
 • nepārtraukti uzlabot enerģijas pārvaldību.

Energopārvaldības sistēmas sfēra ir:

-       pašvaldības ēku, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai,

-       publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošana;

-       sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.

Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēma ir ieviesta 3 galvenajās pašvaldības enerģijas patērētāju grupās, kas veido arī šī brīža energopārvaldības sistēmas robežas:

 • 100 pašvaldības ēkas, kurās tiek patērēta siltumenerģija un elektroenerģija;
 • publiskais ielu apgaismojums, kura kopējais garums ir 351 kilometrs, vadības sadales skaits – 140 gabali, bet ielu apgaismojumu nodrošina 9183 gaismekļi;
 • sabiedriskais transports, kas sastāv no 3 pilsētas tramvaju un 32 pilsētas autobusu maršrutiem un izmanto 41 tramvaju vagonus un 51 pilsētas autobusus.

 

Pārvaldības pārskats 2016Normatīvi nosacījumi un citas prasības 

Kompetence un apmācības

Enerģijas diena (24.02.2017.)

Daugavpils pilsētas enerģijas politika

Enerģijas monitoringa platformas izmantošana pašvaldības ēku lietotajiem

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšana ēkās 

Papildus informācija:

http://www.50001seaps.eu/lv

http://www.pilsetumerupakts.eu/index_lv.html

Informācija iedzīvotājiem par energoefektivitāti AS „Sadales tīkls” uzņēmuma mājas lapā:  http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/

Daugavpils pilsētas domei piešķirta pasaules mēroga Energopārvaldības balva

Daugavpils pilsēta dome pievienojas kampaņai, apņemoties veikt pasākumus, kas veicina un paātrina ISO 50001 ieviešanu (SAISTĪBAS)


Enerģijas taupības padomi

Taupam enerģiju Daugavpilī

Sadzīves elektrotehnikas
 ENERGOMĀRĶĒŠANA

STAND BY režīms

Atjaunojamie energoresursi (AER)

Elektroenerģija

ENERGOEFEKTĪVA elektroierīču izmantošana

Elektroenerģijas bieds - elektriskais ūdens sildītājs

Kā mājsaimniecībās samazināt izmaksas par elektroenerģiju?

Kā uzņēmumi var samazināt izmaksas par elektroenerģiju?