Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

26-09-2014

Pabalsti apkures sezonā


Sociālo lietu pārvalde informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, ka no 01.10.2014. līdz 31.03.2015. notiks  siltumenerģijas piegādes pabalsta noformēšana.

  Klientu ērtībai siltumenerģijas piegādes pabalstu varēs noformēt 18., 16., 6.  kabinetos un Infopunktā pie SLP konsultanta  rindas kārtībā bez  elektroniskā talona.   vakaros divas reizes nedēļā var griezties strādājošie klienti.

No 2014.01.10. siltumenerģijas piegādes pabalstus varēs noformēt arī pilsētas mikrorajonos.

 PABALSTU NOFORMĒŠANAS VIETAS UN DARBA LAIKI

Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām :

 • vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz  EUR 142,29 mēnesī  - EUR 46.00 mēnesī;
 •  vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no EUR 142,30–199,21 mēnesī EUR 35.00 mēnesī;
 •  vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no EUR 199,22 – EUR 270,35 mēnesī – EUR 29.00 mēnesī;
 • vientuļam  pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no EUR 199,22 – 270,35 mēnesī – EUR 29.00 mēnesī;
 • kopā dzīvojošiem invalīdiem vai pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 313,04 mēnesī  – EUR 35.00 mēnesī;
 •  kopā dzīvojošiem invalīdiem vai pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no EUR 313,05 – 412,63 mēnesī – EUR 29.00 mēnesī;
 •  kopā dzīvojošiem pensionāriem, vai invalīdiem ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 313,04 mēnesī – EUR 35.00 mēnesī;
 • kopā dzīvojošiem pensionāriem, vai invalīdiem ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no EUR 313,05 – 384,18 – EUR 29.00 mēnesī;
 • atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 142,29 mēnesī - EUR 39.00 mēnesī;
 • atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no EUR 142,30 – 199,21 mēnesī - EUR 35.00 mēnesī;
 • atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no EUR 199,22 – 256.12 mēnesī  - EUR 29.00 mēnesī;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 320  mēnesī pienākas EUR 22.00 apmērā mēnesī.
 • daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss  - EUR 29.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par EUR 93.00 mēnesī; 
 • daudzbērnu ģimenēm – EUR 25.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par EUR 129.00 mēnesī,  ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās, vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni - EUR 49.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus EUR 9.00 par otro bērnu;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu – EUR 35.00 mēnesī;
 • ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - EUR 29.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par EUR 107.00 mēnesī;
 • ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - EUR 26.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par EUR  93.00 mēnesī;
 •  ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru - EUR 26.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par EUR  93.00 mēnesī;
 • ģimenēm ar bērniem – EUR 43.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus EUR 10.00 par otro bērnu, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;
 •  darbspējīgai pirmspensijas vecuma personai, kura dzīvo viena un kurai nav reģistrēta laulība, ja tās vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192,09 mēnesī pēc nodokļu nomaksas – EUR 22.00 mēnesī;
 • atsevišķi dzīvojošām personām vai ģimenēm, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz EUR  170,74 mēnesī un ja tām nav piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.- EUR 22.00 mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

1. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

2. invalīda apliecību, ja personai ir noteikta invaliditāte;

3. bērna dzimšanas apliecību;

4. rēķinu par saņemto siltumenerģiju;

5. iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta kopiju;

6. izziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim kalendārajiem mēnešiem.

Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Viena un tā pati persona (ģimene) drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

Konsultācijas varat saņemt pa tālruni: 6 54 40926

Lūdzam griezties Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8

Pieņemšanas laiks:      

Pirmdiena    8.00 - 12.00, 13.00 - 17.45;

Otrdiena      8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45

Trešdiena    8.00 – 12.00, 13.00 – 17.45;

Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.45.

Turpinās Dzīvokļa pabalstu noformēšana cietā kurināmā iegādei (tiek piešķirts 1 reizi gadā)

 Sociālo lietu pārvalde informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, ka turpinās pabalsta noformēšana cietā kurināmā iegādei:

Tiesības saņemt individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kuras dzīvo mājoklī ar individuālo apkuri – ar malku vai oglēm:

 • vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 256,12EUR 143.00 apmēra gadā;
 • vientuļam nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 256,12 - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • kopā dzīvojošiem invalīdiem un nestrādājošiem pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 412,63 mēnesī - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • diviem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 384,18 mēnesī - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • diviem nestrādājošiem invalīdiem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 384,18 mēnesī - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 320  mēnesī pienākas EUR 114.00 apmērā gadā.
 • daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss - EUR 170.74 apmēra gadā;
 • daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - EUR 157.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - EUR 129.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - EUR 114.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - EUR 114.00 apmēra gadā;
 • atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 241,89 - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu EUR 143.00 apmēra gadā;
 • vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, vai atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 142,29 - EUR 171.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - EUR 129.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni - EUR 157.00 apmēra gadā;
 • Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.
 • Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā laikposmā, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Konsultācijas varat saņemt pa tālruni: 6 54 40926

Lūdzam griezties Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8

Pieņemšanas laiks:   Pirmdiena    8.00 - 12.00, 13.00 - 17.45;

                         Otrdiena      8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45

                         Trešdiena    8.00 – 12.00, 13.00 – 17.45;

                         Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.45.

Turpinās Dzīvokļa pabalstu noformēšana cietā kurināmā iegādei (tiek piešķirts 1 reizi gadā)

Sociālo lietu pārvalde informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, ka turpinās pabalsta noformēšana cietā kurināmā iegādei:

Tiesības saņemt individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kuras dzīvo mājoklī ar individuālo apkuri – ar malku vai oglēm:

 • vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 256,12EUR 143.00 apmēra gadā;
 • vientuļam nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 256,12 - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • kopā dzīvojošiem invalīdiem un nestrādājošiem pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 412,63 mēnesī - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • diviem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 384,18 mēnesī - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • diviem nestrādājošiem invalīdiem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 384,18 mēnesī - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 320  mēnesī pienākas EUR 114.00 apmērā gadā.
 • daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss - EUR 170.74 apmēra gadā;
 • daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - EUR 157.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - EUR 129.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - EUR 114.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru - EUR 114.00 apmēra gadā;
 • atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 241,89 - EUR 143.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu EUR 143.00 apmēra gadā;
 • vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, vai atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 142,29 - EUR 171.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - EUR 129.00 apmēra gadā;
 • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni - EUR 157.00 apmēra gadā;
 • Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.
 • Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā laikposmā, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Konsultācijas varat saņemt pa tālruni: 6 54 40926

Lūdzam griezties Sociālo lietu pārvaldē, Vienības ielā 8

 Pieņemšanas laiks:   Pirmdiena    8.00 - 12.00, 13.00 - 17.45;

                         Otrdiena      8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45

                         Trešdiena    8.00 – 12.00, 13.00 – 17.45;

                         Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.45.
Atpakaļ