Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-07-2014

Noslēdzās ESF projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošana


2010. gadā tika parakstīta vienošanās par ESF projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanu (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042). Tā mērķis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot kvalitatīvu pilsētas attīstības programmas plānošanas procesu.

Projekta ietvaros tika veiktas šādas darbības:

  • sagatavošanās Daugavpils pilsētas  attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrādei (ekspertu piesaiste plānošanas jomā, iedzīvotāju aptaujas organizēšana un rezultātu apkopošana; tematisko darba grupu semināru organizēšana);
  • Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrāde (attīstības programmas 1. redakcijas sagatavošana, Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, dokumentu izskatīšana un nodošana sabiedriskajai apspriešanai; programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana);
  • Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam izstrāde (stratēģijas 1. redakcijas sagatavošana, izskatīšana un nodošana sabiedriskajai apspriešanai; stratēģijas gala redakcijas izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana);
  • projekta publicitātes pasākumi.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir Daugavpils pilsētas dome, kuras kompetencē, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, ir izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās ieviešanu.

            Daugavpils pilsētas  attīstības programma „Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020.gadam kopā ar Vides pārskatu, Daugavpils pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam tika izstrādātas ESF projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042, ietvaros.

            Projekts pabeigts 2014. gada 30. jūnijā.

            Projekta kopējās izmaksas – EUR 35 571,80

            Eiropas Sociālā fonda finansējums – 100%

Informāciju sagatavoja:

Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas

Telpiskās attīstības plānotāja

Tālr. 654 76 800

E-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv
Atpakaļ