Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-01-2012

Daugavpils Domes komisiju darba apkopojums


Domē izveidotas un strādā 12 komisijas, kuras aktīvi strādāja arī 2011. gadā.

 

2011. gadā notika 10 Pilsētbūvniecības komisijas sēdes. Visvairāk skatāmo jautājumu bija par  projektiem, metiem, būvniecības iecerēm, nesakoptajām ēkām, daudz bija ar iznomāšanu saistītu jautājumu, par alternatīvās apkures ierīkošanu, teritorijas detaļplānojumiem.

Domes Administratīvā komisija 2011. gadā izskatīja 1650 jautājumus- administratīvo pārkāpumu protokolus un piedalījās 52 komisijas sēdēs. Komisijas sēdēs bieži tika pieaicināti speciālisti no Izglītības pārvaldes, Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas. DzKSU, Komunālās saimniecības pārvaldes, Dzīvnieku patversmes. Komisijas locekļi, sadarbībā ar Domes Juridisko departamentu rīkoja 10 izglītojošās lekcijas nepilngadīgām personām septiņās Daugavpils izglītības iestādēs. Komisija sadarbojās ar masu mēdijiem, lai informētu sabiedrību par administratīvajiem pārkāpumiem. Komisijas locekļi piedalījās darba grupās pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija sanāca uz sēdēm 7 reizes, izskatīti 7 juridisko personu iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pozitīvi lēmumi pieņemti par pieciem iesniegumiem, divi noraidīti. Izskatīti 126 fizisko personu iesniegumi- pozitīvs lēmums 125 iesniegumiem, noraidīts viens iesniegums.

Zemes komisija sanāca 12 reizes, pieņemti 219 lēmumi. Visvairāk skatīti jautājumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, kā arī  pašvaldības īpašuma tiesību atzinumi, atzinumi ēku un būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā, līdzvērtīgas zemes platības piešķiršana. Zemes komisijā gada laikā iesniegti 534 informācijas pieprasījumi.

Privatizācijas komisija sanāca uz sēdēm 13 reizes, izskatīti 77 jautājumi, no tiem: par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai, par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, fizisko un juridisko personu jautājumu izskatīšana, par privatizācijas atsavināšanas pabeigšanu, bet visvairāk jautājumu bija par nekustamo īpašumu novērtēšanu, pārdošanu, jaunas cenas noteikšanu.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija sanāca 11 reizes. Pieņemts 21 pozitīvs lēmums par dzīvokļu īpašumu un dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu privatizāciju, pieņemts 1 lēmums par dzīvokļa privatizācijas atteikšanu. Komisijas sēdēs izskatīti un piedāvāti apstiprināšanai Domes sēdēs 27 lēmumu projekti par valstij piekritīgās mantas un valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā, par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā, nostiprinājuma līgumu iesniegšanu zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanai, grozīšanai uz nekustamajiem īpašumiem. u.c. Tika sūtīti atgādinājumi par pirkuma līguma slēgšanu, savlaicīgu apmaksu par dzīvokļu privatizāciju.

Dzīvokļu komisijas sēdes notika 24 reizes. Komisijas sēdēs tika pieaicināti speciālisti no Sociālo lietu pārvaldes, uzņēmumiem DzKSU, “Daugavpils siltumtīkli”, “Daugavpils ūdens”, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Personas, kuras stāv uzskaitē dzīvokļa saņemšanai- 226, 2011. gadā uzskaitē ņemtas 68 personas. Izīrētas dzīvojamās telpas 135 personām.

Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija sanāca 48 reizes. 95% lēmumu tika pieņemts pozitīvs lēmums, 5% atteikumu saistīti ar dažādiem iemesliem. Komisijas darbā piesaistīti tika Sociālo lietu pārvaldes speciālisti.

Transporta komisijas sēdes notika 22 reizes. Pieņemti 122 lēmumi, atbildēts uz 85 iesniegumiem, izskatīti 36 iesniegumi no fiziskām personām, 53 iesniegumi no juridiskām personām, 27 iesniegumi komercsabiedrībām un individuālajiem komersantiem, kas nodarbojas ar pārvadājumiem vieglajos taksometros. Svarīgākie jautājumi: licences komercpārvadājumiem un to anulēšana, sabiedriskā transporta saraksta apstiprināšana un koriģēšana, ceļa zīmju un gājēju pāreju izvietošana un luksoforu darbības uzraudzīšana, taksometru stāvvietu iznomāšana, “ātruma vaļņu” izvietošana. 2011. gadā komisija akceptēja jaunus tarifus vieglajiem taksometriem, sabiedriskā transporta kustību pa jauno transporta mezglu, tramvaja pieturas Nr 3 jaunas pieturas Cietokšņa ielā izveidi, “ParkingsD” maksas stāvvietu  zonējuma izveidi.

Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma piešķiršanas komisija sanāca 6 reizes. Pirmajā sēdē iedalīts finansējums energoauditam 7 ēkām un tehniskā projekta finansēšanai 8 ēkām. Otrajā sēdē izskatīts viens pieteikums, bet noraidīts. Trešajā komisijas sēdē SIA “Land InvestD” dots akcepts līdzfinansējuma saņemšanai 80% apmērā dzīvojamās mājas jumta siltināšanai. Ceturtajā sēdē skatīti jautājumi par līdzfinansējumu 80% apmērā  jumtu siltināšanai 5 daudzdzīvokļu mājās. Pieņemts viens lēmums par līdzfinansējuma saņemšanu 1 mājas pilnai renovācijai. Piektajā sēdē skatīts jautājums par līdzfiansējuma piešķiršanu 80% apmērā jumtu siltināšanai 14 daudzdzīvokļu mājām. Sestajā sēdē pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 80% apmērā 12 daudzdzīvokļu mājām bēniņu siltināšanai.

Civilās aizsardzības komisija sasauca 3 sēdes. Sēdēs izstrādāja  elektrotīklu avāriju seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu plānu, preventīvo pasākumu plānu palu laikā. Komisijas locekļi aktīvi strādāja palu laikā, vētras postījumu novēršanā vasarā, ķīmisko vielu utilizācijā augustā.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija gada laikā sanāca uz 8 sēdēm. Licencētas 14 programmas, sniegtas konsultācijas, notika tikšanās ar mācību centru vadītājiem.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L. Korsaka.

 
Atpakaļ