Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

03-10-2018

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Daugavpils pilsētā


Ar 2019.gada 1.janvāri stāsies spēkā Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas tika apstiprināti ar Domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.288 un publicēti “Latvijas Vēstnesī” 2018.gada 25.jūnijā  https://www.vestnesis.lv/op/2018/125.15 .

Atbilstoši Saistošajiem noteikumiem no 2019.gada 1.janvāra:

1) nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% tiks piemērota gadījumos, ja

-       objektā (dzīvoklī, dzīvojamajā mājā, dārza mājā (dārza mājā ar kopējo platību lielāku par 40 m2)) uz taksācijas gada 1.janvāri plkst.0.00 dzīvesvieta nebūs deklarēta nevienai personai;

-        jaunbūvēm izbeigsies būvatļaujas derīguma termiņš;

2) nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% tiks piemērota šādiem nekustamajiem īpašumiem:

-    zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

-   vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).

Lūdzam aicināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus savlaicīgi veikt pasākumus, lai turpmāk novērstu paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lūdzam griezties darba laikā Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 13., 13A., 15.kabinetā vai pa telefoniem 65404369, 65404390, 65404386, 65404339, 65404336.
Atpakaļ