Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

28-09-2018

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2018.gada 28.septembrī, plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Baltkrievu kultūras centrs”

vadītāja Žanna Romanovska

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

 

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

 

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekti”

 

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils ledus sporta skola” direktors Renāts Vabiščevičs

Par atbalstu rezidentiem

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.567 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu”

 

Par atbalstu projektam un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

Par apropriācijas pārdali un palielināšanu

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra lēmumā Nr.752 „Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm”

Daugavpils pilsētas domes personāla speciāliste Anna Kokina

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores vietnieks Kārlis Rasis

Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

Par sadarbības līguma noslēgšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

 

Par Bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Cauņas atbrīvošanu no amata

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

 

Par Elitas Praņevskas ievēlēšanu par Bariņtiesas priekšsēdētāju

 

Par Rutas Velikas ievēlēšanu par Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci

 

Par Ingas Cauņas ievēlēšanu par Bāriņtiesas locekli

 

Par lokālplānojuma “Transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā” izstrādes pārtraukšanu un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.705 “Par lokālplānojuma “Transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā” izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa

 

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000111712, Mihaila ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 26.01.2017.lēmumā Nr.45 „Par nekustamā īpašuma, kadastra apzīmējums 05000111715, Imperatora ielā 1, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”

 

Par zemes gabala Senlejas ielā 38, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.198

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321106 Azovas iela 5, Daugavpils, pārdošanu

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000041224 Ventspils iela 137, Daugavpils, pārdošanu

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000041231 Kauņas iela 158A, Daugavpils, pārdošanu

 

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000150052, Zvaigžņu ielas 29A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

Par zemes gabala Liepājas ielā 22, Daugavpilī, domājamo daļu lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.45, pārdošanu

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000180020, Kriņicas ielas 5 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080067, Ganību ielas 6 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

 

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000182712, Kriņicas ielas 3 rajons, Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu

 
Atpakaļ