Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-07-2018

Finanšu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Finanšu komitejas sēde

2018.gada 2.augustā, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

 

 

1.

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

2.

Par noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

4.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

5.

Par atbalstu projektam „Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”

6.

Par sadarbības līguma slēgšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

7.

Par zemes gabala Kauņas ielā 158A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

8.

Par nekustamā īpašuma Mihaila ielā 10, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000400209, daļas nomas tiesību izsoli

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011107, daļas nomas tiesību izsoli

11.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 007 0098, Daugavpilī, bezatlīdzības lietošanu

12.

Par apbūves tiesības piešķiršanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs
Atpakaļ