Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

31-07-2018

Īpašuma komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma komitejas sēdes

darba kārtība

2018.gada 2.augustā plkst.10.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

 

 

  1. Par zemes gabala Kauņas ielā 158A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Mihaila ielā 10, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000400209, daļas nomas tiesību izsoli (Vizbuļu ielas mežaparks).
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011107, daļas nomas tiesību izsoli (Sakņu ielas rajonā).
  5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 007 0098, Daugavpilī, bezatlīdzības lietošanu.
  6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.
  7. VID piedāvājuma izskatīšana.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājas p.i. A.Nikolajevs

          8. Projekta “Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110a līdz Tukuma ielai 104b un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī” prezentācija.

Ziņotājs:

SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģ.Kolendo
Atpakaļ