Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

28-06-2018

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde


Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2018.gada 28.jūnijā plkst.10.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītāja Ruta Ģiptere

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

4.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

5.

Par apropriācijas pārdali

 

Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja Evelīna Ugarinko

6.

Par apropriācijas palielināšanu

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

7.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātām personām”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska

8.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas nolikumā

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

9.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

10.

Par grozījumiem budžeta programmā „Investīciju projekti izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

11.

Par Ētikas komisijas izveidošanu

Daugavpils pilsētas domes deputāts Aivars Broks

12.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

13.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem”

 

14.

Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības

 

15.

Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības

 

16.

Par zemes nomas izsoli bez apbūves tiesības

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000011502, daļas 600 m² platībā nomas tiesību izsoli

 

18.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Atmiņu lāde”

 

19.

Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

20.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

21.

Par nekustamā īpašuma Marijas ielā 1E, Daugavpilī, nodošanu – pieņemšanu

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000172807, daļas nomas tiesību izsoli

 

23.

Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 05000112102, Daugavpils, „Cietokšņa valnis”, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SIKSPĀRŅI”

 

24.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

25.

Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 53, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010109, Stadiona ielā 22, 1, Daugavpilī, pārdošanu

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101483, Balvu ielā 1C k-10-392, Daugavpilī, pārdošanu

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101701, Balvu ielā 1C k-20-697, Daugavpilī, pārdošanu

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080055, Ezeru ielā 63B, Daugavpilī, pārdošanu

 

30.

Par zemes vienības Naujenes ielas 19A rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 




Atpakaļ