Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-05-2018

Līguma noslēgšana par projekta īstenošanu


2018.gada 27.aprīlī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) kā Sadarbības iestādi un SIA „Daugavpils ūdens” kā Finansējuma saņēmēju tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”(Nr.5.3.1.0/18/I/001) īstenošanu.

  

 

Kārtējais pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts tiks realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros.

 

Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. Projekta ietvaros Judovkas mikrorajonā tiek plānots izbūvēt jaunus maģistrālos ārējos ūdensapgādes tīklus 10.4 km kopgarumā (tajā skaitā ūdensvada dīķeris), kanalizācijas ārējos inženiertīklus 9.4 km kopgarumā (tajā skaitā kanalizācijas dīķeris), 3 jaunas kanalizācijas sūkņu  stacijas un pieslēgt jaunizbūvētiem tīkliem  vismaz 1076 Judovkas  mikrorajona iedzīvotājus.

 

Projekta kopējie izdevumi (ar PVN) ir 5 272 478,11 EUR, no tiem Kohēzijas fonda finansējums sastādīs  1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajiem izdevumiem.

 

Visi projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros plānoti darbi (t.sk. pieslēgumu izveidošana) jāizpilda 64 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.septembrim. Uz doto brīdi jau paveikti sekojoši sagatavošanas darbi projekta būvniecības daļas uzsākšanai – 2017.gadā SIA „Ekolat” speciālisti izstrādāja būvprojektu (projektu autoriem jāveic arī autoruzraudzība projektējamo objektu būvniecības laikā), uz kura pamāta šī gada sākumā tika uzsākti atklāti konkursi būvdarbu veikšanai un inženiertehniskās uzraudzības  veikšanai Izpildītāju starpā. Tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums par projekta inženiertehniskās uzraudzības  veikšanu un tiks turpināts  konkurss starp būvniecības darbu izpildītājiem.

Papildinformācija – SIA “Daugavpils ūdens” projekta ieviešanas vienības vadītājs Ē.Limanovskis, e-pasts - limanovskis@daugavpils.udens.lv
Atpakaļ