Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

02-05-2018

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU


2018.gada 26.aprīlī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.206 (protokols Nr.9, 34.§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 26.04.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3, Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv sadaļā Pilsētas attīstība/Lokālplānojumi, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.
Atpakaļ