Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

29-03-2011

Izdots rīkojums par pienākumu sadali starp Domes priekšsēdētāja vietniekiem


Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova ir parakstījusi rīkojumu par pienākumu sadali starp priekšsēdētājas vietniekiem.

Saskaņā ar rīkojumu pienākumi mainās Domes priekšsēdētājas vietniekam Vjačeslavam Širjakovam un priekšsēdētājas vietniecei Līvijai Jankovskai.

 

1.      Domes priekšsēdētājas 1.vietnieka Vitālija Azareviča pārraudzības jomas:

 

1.1. iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs;

1.2. kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

1.3. veselības aprūpes pieejamība un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana;

1.4. jaunatnes jautājumi;

1.5. bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.

1.6. sociālā palīdzība un sociālā aprūpe (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

1.7. civilstāvokļa aktu reģistrācija;

1.8. sadarbība ar nacionālajām un kultūras biedrībām.

 

2.      Domes priekšsēdētājas vietnieka Vjačeslava Širjakova pārraudzības jomas:

 

2.1. sporta jautājumi;

2.2. administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitāra tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana, uzturēšana un sanitārā uzkopšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

2.3. būvniecības jautājumi:

2.3.1. būvniecības procesa tiesiskuma pašvaldības teritorijā kontrole;

2.3.2. pašvaldības iepirkumu procedūru organizēšana un kontrole būvniecības jomā;

2.4. zemes izmantošanas un apbūves kārtība;

2.5. publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana;

2.6. īpašuma privatizācijas, denacionalizācijas un atsavināšanas pārraudzība;

2.7. vides aizsardzības jautājumi;

2.8. ielu tirdzniecība;

2.9. komunālie pakalpojumi (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

 

3.      Domes priekšsēdētājas vietnieces Līvijas Jankovskas pārraudzības jomas:

3.1. pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kontrole;

3.2. palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

3.3. saimnieciskās darbības, tūrisma veicināšana pašvaldības teritorijā,

3.4. bezdarba samazināšanas un nodarbinātības jautājumi;

3.5. atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšanas pārraudzība;

3.6. sabiedriskā transporta pakalpojumu pārraudzība;

3.7. pilsētas attīstības jautājumi, investīciju piesaiste un projektu pārraudzība.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.
Atpakaļ