Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes ziņas

Domes jaunumi

30-07-2015

Mājokļu komitejas sēde


Daugavpils pilsētas domes

Mājokļu komitejas sēdes

darba kārtība

2015.gada 4.augustā  plkst.13.00

Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Domes sēžu zālē

 

1. Par sociālā dzīvokļa statusa pagarināšanu.

2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.

3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām vadītāja S.Čerenko

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.

7.  Par dzīvojamās telpas apakšīres līguma noslēgšanu.

8.  Par dzīvojamās telpas apakšīres līguma pagarināšanu.

9. Par uzņemšanu uzskaitē palīdzības sniegšanai  dzīvokļa jautājumu risināšanā.

 

10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas vadītājas vietniece V.Andrejeva 

11. Par prasības iesniegšanu tiesā prasībā par personu izlikšanu no pašvaldības piederošajām  dzīvojamām  telpām   sakarā  ar  parādiem  par   dzīvojamo   telpu  īri   un komunālajiem pakalpojumiem (t.sk. siltumenerģijas piegādi).

 Ziņotājs – SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” juriskonsulte P.Bogdanova

12. Par  līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 88, Daugavpilī

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītājas p.i. M.Dimitrijeva
Atpakaļ