Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Publiskie pakalpojumi | Sabiedriskā kārtība, vides aizsardzība

Sabiedriskā kārtība, vides aizsardzība

Sabiedriskā kārtība

Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā

Iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību saņemšana no fiziskajām un juridiskajām personām un to izskatīšana, atbildes sniegšana uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, priekšlikumiem un sūdzībām; iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību pārsūtīšana pēc piekritības kompetentajai iestādei

 Izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā (Daugavpils)

Izsaukumus par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu pieņemšana un apkalpošana; informācijas nodošana par notikumiem pēc piederības citām iestādēm; informācijas sniegšana personām par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Daugavpils)

Daugavpils domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole; sabiedriskās kārtības nodrošināšana; lēmumu pieņemšana administratīvo pārkāpumu lietās un personu sodīšana savas kompetences ietvaros; patrulēšana publiskās vietās Daugavpilī; personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē; noziedzīgo nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nodošana Valsts policijā; transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole; darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem

 

Vides aizsardzība

Ūdens kvalitātes kontrole (Daugavpils, SIA "Daugavpils ūdens" ŪKK laboratorijā)

Veic dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšanu un to ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu

 Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana (Daugavpils pilsētas dome)

Analizēt situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību; koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofas cietušajiem