Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Publiskie pakalpojumi | Būvniecība

Būvniecība

  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa kadastrālās vērtēšanas vajadzībām (Daugavpils pilsētas dome)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".

 

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments mērnieka vai komersanta iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus pārbauda, saskaņo un reģistrē pašvaldības datubāzē. Mērniekiem informācija nepieciešama topogrāfiskajai uzmērīšanai, bet fiziskām vai juridiskām personām - informatīvi.

 

Lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju pieņemšana

Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmumu. Adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad informāciju par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidāciju pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.

Lēmuma par nekustamā īpašuma mērķa noteikšanu vai maiņu sagatavošana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka, maiņa visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība". Lietošanas mērķi nosaka, ja: a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis. Lietošanas mērķa maiņu ierosina: a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības; b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību; c) ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies: 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams; f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments pēc lēmuma par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Lasīt vairāk >

Lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu sagatavošana

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu zemes ierīcības projektu un tā grozījumi apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.  
Pēc lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņemšanas viens eksemplārs glabājams Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta arhīvā.

 

Lēmuma par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu sagatavošana

Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.