Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Publiskie pakalpojumi | ĢIMENE ( Dzimšana, miršana, laulība, aizbildnība, aizgādnība)

ĢIMENE ( Dzimšana, miršana, laulība, aizbildnība, aizgādnība)

 Laulības reģistrācija (Daugavpils pilsētas dome)

Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību noslēdz viena līdz sešu mēnešu laikā  pēc iesnieguma saņemšanas.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. 

 Dzimšanas fakta reģistrācija (Daugavpils pilsētas dome)

Par bērna piedzimšanu  mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas paziņo Dzimtsarakstu nodaļai.

 Bērna piedzimšanas svinīgas ceremonijas organizēšana (Daugavpils pilsētas dome)

Ja bērna vecāki vēlas, pēc jaundzimušā reģistrācijas pirmreizējā dzimšanas apliecība var tikt izsniegta svinīgas ceremonijas laikā dzimtsarakstu nodaļas Jaundzimušo zālē. Ceremonijas laikā tiek godināti bērna vecāki un jaundzimušais. Tiek pasniegta piemiņas balva no pašvaldības. 

 Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana no arhīva fondiem (Daugavpils pilsētas dome)

Pēc personas lūguma uz iesnieguma pamata, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra. Ja persona vai tās tiešie, augšupējie vai lejupējie radinieki vēlas saņemt atkārtotās apliecības vai izziņas, vai izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem, kas izdarīti citās Latvijas administratīvajās teritorijās, viņi šo pakalpojumu var saņemt caur Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļu, apmaksājot šo pakalpojumu. 

 Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Daugavpils pilsētas dome)

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā tiek labotas kļūdas, ierakstītas trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats.

Paternitātes atzīšana ,noteikšana, fakta konstatēšana, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai tiesas spriedumu (Daugavpils pilsētas dome)

 Ja bērna vecāki nesastāv savstarpējā laulībā, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistrā izdara pamatojoties uz tiesas spriedumu 

 Kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas organizēšana (Daugavpils pilsētas dome)

Kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās vai ārpus tām. Kāzu jubilāru godināšana. 

 Miršanas fakta reģistrācija (Daugavpils pilsētas dome)

Par miršanas faktu ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

 

 Domstarpību izšķiršana (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.

 Bērna personisko interešu aizstāvība (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana

 Adopcijas lietu kārtošana (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.

 Rīcībnespējīgo personisko interešu aizstāvība (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana. 
Lietu pārraudzība.

 Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (Daugavpils)