Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Publiskie pakalpojumi | Izglītība un zinātne

Izglītība un zinātne, darbs ar jaunatni

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Daugavpils pilsētas dome)

Lai saņemtu licenci, licences pieteicējs iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijai

 Profesionālās, interešu, karjeras un pieaugušo izglītības koordinēšana un veicināšana Daugavpils pilsētā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas mērķi ir sekmēt sabiedrības izpratni un nodrošināt informācijas pieejamību profesionālās, interešu, karjeras un pieaugušo izglītības jomā, veicināt mūžizglītības pieejamības iespējas visiem iedzīvotājiem, kas ļautu veiksmīgāk pielāgoties jaunā laikmeta apstākļiem un sociālajām pārmaiņām.

 Bērnu reģistrācija uz vietu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Elektroniskā bērnu reģistrācija uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādes grupu komplektācija.

 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes psihologa konsultācijas vecākiem ar bērniem

Vecāki var saņemt gan individuālas konsultācijas, gan konsultācijas kopā ar bērniem, kā arī iegūt vecāku - bērnu attiecību diagnostiku.

 Psihologa atzinumu sniegšana (Daugavpils pilsētas dome)

Atzinuma sniegšana pēc bāriņtiesas pieprasījuma vecāku šķiršanās gadījumā, vecāku domstarpību gadījumā, aizbildņa statusa piešķiršanas gadījumā.

 Daugavpils pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz atzinumu par iespēju izglītojamajiem turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai no 1.līdz 4. klasei, jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai, speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, garīgas veselības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei. Iesaka ilgstoši slimojošiem skolēniem no 1.līdz 12. klasei mācību organizēšanu dzīvesvietā.

 Pedagoga – karjeras konsultanta pakalpojumi

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas pedagogs - karjeras konsultants sniedz skolēniem un vecākiem individuālās konsultācijas par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās, informācija par profesiju un darba pasauli,  kā arī par interešu, spēju un profesionālās piemērotības noteikšanu.

 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde)

Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam  pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

 Jauniešu informēšana par jauniešu iespējām saņemt palīdzību Daugavpilī (Daugavpils pilsētas dome)

Informatīvu materiālu izstrāde un izplatīšana par bērnu tiesībām un palīdzības iespējām.

 Jauniešu pasākumu organizēšana un vadīšana Daugavpilī (Daugavpils pilsētas dome)

Sporta, kultūras un izklaides pasākumu organizēšana pēc pašvaldības iniciatīvas vai privātpersonu pasūtījuma, pasākumu vadīšana un tehniskā nodrošināšana.

 Konsultēšana jauniešu pasākumu organizēšanā Daugavpilī (Daugavpils pilsētas dome)

Konsultāciju sniegšana kultūras pasākumu organizēšanā fiziskām un juridiskām personām.

 Daugavpils jauniešu pasākumu atbalstīšana (Daugavpils pilsētas dome)

Konkursa kārtībā tiek finansiāli atbalstīti pašvaldībai nozīmīgākie fizisko un juridisko personu ierosinātie kultūras projekti šādos kultūras un mākslas nozares specializācijas veidos: vizuālā māksla, mūzika un deja, teātris, izdevējdarbība un rakstniecība, kino, foto, multimediji, vide, kultūras mantojums un tradicionālā kultūra.

 Daugavpils pilsētas bērnu (13-14 gadi) nodarbinātības organizēšana vasaras laikā (Daugavpils pilsētas dome)

13-14 gadīgo bērnu nodarbinātība 9 darbdienu laikā, saistošo dokumentu sagatavošana. Iespēja pieejama katrā pašvaldības skolā.

 Daugavpils pilsētas jauniešu (15-19 gadi) nodarbinātības organizēšana vasaras laikā (Daugavpils pilsētas dome)

15-19 gadīgo jauniešu nodarbinātība 10 darbdienu laikā, saistošo dokumentu sagatavošana.

 Informācijas sniegšana par bērnu un jauniešu nodarbinātību Daugavpilī (Daugavpils pilsētas dome)

Informācijas sniegšana par pašvaldības nodarbinātības programmas organizētajām bērnu un jauniešu pasākumiem.

Informācijas sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības rīkotajām bērnu un jauniešu nometnēm (Daugavpils pilsētas dome)

Informācijas sagatavošana, izplatīšana, koordinēšana par pašvaldības rīkotām bērnu un jauniešu nometnēm.