Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes vadība | Izpilddirektors

Izpilddirektore

 

 

Domes izpilddirektore Inga Goldberga

  

e-pasts: inga.goldberga@daugavpils.lv
twitter: @IGoldberga 
tālr.: 654-04385
pieņemšanas laiks:  Pirmdien 14.00-17.00
  pieņemšanas vieta:  Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 216.kabinets (2.stāvs)

 

Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kurš:

 

 Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kurš:

(grozīts ar 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

1.organizē, kontrolē un vada administrācijas darbu, kontrolē pašvaldības pasūtījuma izpildi;

2. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, apstiprina darbinieku amata pienākumus, paraksta koplīgumu;

3. organizē saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku rīkojumu un citu normatīvo aktu izpildi;

4. atceļ pašvaldības administrācijas pieņemtos prettiesiskos lēmumus, kā arī sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, savas kompetences ietvaros dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, kā arī citiem administrācijas darbiniekiem un kontrolē to izpildi, ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu;

5. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

6. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;

7. ziņo domei par administrācijas darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

8. pieņem lēmumus par mantas (izņemot zemes nomu) nodošanu iznomāšanai un veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības nomas objektu iznomāšanas procesā;

9. pašvaldības administrācijas ikdienas funkciju izpildei var izveidot komisijas vai darba grupas;

10. pašvaldības domes nomaiņas gadījumā nodrošina pašvaldības nepārtrauktu darbu, organizē

dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam;

11. domes budžeta ietvaros apstiprina pašvaldības iestāžu budžeta tāmju grozījumus;

12. izsniedz licences, atļaujas, rakstiskus saskaņojumus un piekrišanas komercdarbības veikšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13. izsniedz atļaujas vai saskaņo publisku pasākumu, piketu, sapulču un gājienu rīkošanu;

14. saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic citus pienākumus.

 Izpilddirektora prombūtnes laikā tā pienākumus izpilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkota amatpersona.

(papildināts ar 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14)