Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Aivars Zdanovskis

Aivars Zdanovskis

 

Vārds, uzvārds

Aivars Zdanovskis

Darba vieta, amats

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 217.kabinets 

tālr.: 654-04333

 

Ievēlēts no partijas

"MŪSU PARTIJA"

Pieņemšanas vieta un laiks

Mēneša 3.pirmdiena no 14.00-17.00,

iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800  Domes informācijas birojā (1.st.) vai zvanot: 654-04344, 654-04399

 

Pieņemšana pārcelta uz 1.oktobri,

iepriekš pieteikšanās 28.septembrī

Darbs Domes komitejās

un komisijās

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietnieks, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētāja vietnieks, Finanšu komitejas loceklis, Pilsētas saimniecības komitejas loceklis, 
Veselības aprūpes plānošanas komisijas loceklis 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieka Aivara Zdanovska pārraudzības jomas:

pilsētas attīstības jautājumi;

investīciju piesaiste un pašvaldības infrastruktūras projektu īstenošanas procedūru pārraudzība, starptautiskā sadarbība projektos;

kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.);

sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām un biedrībām kultūras jomā;

bezdarba samazināšanas un nodarbinātības jautājumi;

veselības aprūpes pieejamība;

iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs.