Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes deputāti | Jānis Dukšinskis

Jānis DukšinskisVārds, uzvārds

Jānis Dukšinskis 

Darba vieta, Amats

 Domes priekšsēdētāja vietnieks

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 215.kabinets, tālr.: 654-04334

Ievēlēts no partijas "LATGALES PARTIJA"
Pieņemšanas vieta un laiks

    Pilsētas dome, K.Valdemāra 1,

215.kab., tālr. 654-04334

Mēneša 4. pirmdiena no 14.00-17.00 

Pieteikšanās uz pieņemšanu Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai pa tālr.: 654-04344; 654-04399

 

Pieņemšana pārcelta uz 29.oktobri,

iepriekš pieteikšanās 26.oktobrī

Darbs Domes komitejās un komisijās

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs,

Mājokļu komisijas priekšsēdētaja vietnieks,

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas loceklis

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas loceklis

 

Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska pārraudzības jomas:

tūrisma attīstība;

administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

pašvaldības uzņēmumu kontrole;

publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana, zivju resursu saglabāšana un vides aizsardzības jautājumi;

pašvaldības atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšana un ielu tirdzniecības organizēšana.