Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Ekonomika | Biznesa informācijas centrs » | ES struktūrfondi un atbalsta programmas uzņēmējiem

ES struktūrfondi un atbalsta programmas uzņēmējiem

ES struktūrfondi piedāvā 

 -----------------------

Neliela apjoma grantu shēma (inkubācijas atbalsts)

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

"Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā".

PROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Projektu iesniegumu atlase (projektu iesniegumu pieņemšana neliela apjoma grantu shēmas ietvaros) – no 2013. gada novembra līdz 2015. gada 31. augustam.

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Programmas vispārējais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, vairot "zaļās" inovācijas un veicināt "zaļo" uzņēmējdarbību.

Programmas specifiskais mērķis ir atbalstīt jaunu komersantu veidošanos tehnoloģiski ietilpīgās nozarēs un atbalstīt esošo komersantu inovatīvu uzņēmējdarbību, radot jaunas inovatīvas vides tehnoloģijas, produktus un procesus šādās jomās:

 • Atjaunojamo energoresursu ražošana;
 • Videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm;
 • Tīra transportēšana;
 • Ūdens resursu vadība;
 • Atkritumu apsaimniekošana;
 • Ekodizains;
 • Veicot jebkurus citus produktu, tehnoloģiju vai procesu uzlabojumus, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai, mazākam resursu patēriņam.

Programma paredz pirmsinkubācijas atbalstu un neliela apjoma grantu shēmas (inkubācijas) atbalstu.

Pirmsinkubācijas fonda mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un komersantiem biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei. Pirmsinkubācijas pakalpojumus sniedz Zaļo tehnoloģiju inkubators. Atbalsta saņemšanai nav jāvēršas LIAA, bet gan Zaļo tehnoloģiju inkubatorā, tiklīdz tas uzsāks savu darbību (plānots 2013. gada novembrī)!

Neliela apjoma grantu shēmas (inkubācijas atbalsts) mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā Ministru kabineta noteikumos Nr.181 minētajās jomās (norādītas augstāk).

ATBALSTA SAŅĒMĒJI

Pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanai (jāvēršas Zaļo tehnoloģiju inkubatorā):

 • Fiziskas personas un fizisku personu grupas (personām jābūt sasniegušām 18 gadu vecumu);
 • Mikro, mazie, vidējie uzņēmumi*;
 • Komersanti, kuru viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta publiska zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā**.

Inkubācijas pakalpojumu saņemšanai (jāsniedz Projekta iesniegums LIAA)

 • Mikro, mazie, vidējie uzņēmumi*;
 • Komersanti, kuru viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta publiska zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā**.

* Mikro (sīko), mazo un vidējo komersantu kategorijā ietilpst komersanti, kuriem ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50000000,00 eiro, un/ vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43000000,00 eiro. Izvērtējot komersanta atbilstību mikro (sīkā), mazā un vidējā komersanta statusam, jāņem vērā arī partnerkomersanti un saistītie komersanti.
** Zinātnisko institūciju reģistrs pieejams šeit.

ATBALSTS

Atbalsts tiek sniegts granta veidā caur Zaļo tehnoloģiju inkubatoru (nevis kā finansējums, kas tiek iemaksāts komersanta kontā)!

Pirmsinkubācija

Pirmsinkubācijas atbalsts: 5000-10000 eiro.
Atbalsta intensitāte: 100 %.
Atbalsta maksimālais termiņš: 6 mēneši.
Atbalsts ietver:

 • Zaļo tehnoloģiju inkubatora ekspertu atbalstu komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa plāna sagatavošanai, tirgus izpētei, semināru, darba grupu organizēšanai, komercdarbības idejas tehnoloģiskajai ekspertīzei, kā arī idejas attīstītāju komandas veidošanai;
 • Brīvi pieejamas Zaļo tehnoloģiju inkubatora telpas;
 • Iekārtotu darba vietu ar datoru un interneta pieslēgumu;
 • Ne mazāk kā 80 Zaļo tehnoloģiju inkubatora ekspertu kontakt-stundas ar vienu atbalsta saņēmēju.

Inkubācija

Atbalsts: 10000-170000 eiro.
Atbalsta intensitāte:

 • 1. inkubācijas gadā – 80 %;
 • 2. inkubācijas gadā – 55 %;
 • 3. inkubācijas gadā – 35 %.

Minimālais projekta īstenošanas periods: 3 mēneši.
Maksimālais projekta īstenošanas termiņš: 2016. gada 31. marts.

NELIELA APJOMA GRANTU SHĒMAS ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS UN IZMAKSAS

Inkubācijas atbalsts tiek sniegts jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai pakalpojuma) vai tehnoloģijas, tajā skaitā prototipu, izstrādei, pārbaudei, pielāgošanai un produkta eksperimentālo partiju ražošanai, kā arī idejas attīstīšanai un īstenošanai atbilstoši ar Zaļo tehnoloģiju inkubatoru saskaņotam biznesa plānam.

Attiecināmās izmaksas:

 1. Zaļo tehnoloģiju inkubatora sniegto pakalpojumu izmaksas:
 • telpu noma un apsaimniekošana,
 • komunikāciju pakalpojumi,
 • biznesa vadības konsultācijas,
 • biznesa plāna izvērtēšanas un sagatavošanas konsultācijas,
 • grāmatvedība,
 • mārketinga konsultācijas,
 • juridiskie pakalpojumi,
 • virtuālā inkubācija;
 1. Starptautiskā mārketinga pakalpojumu izmaksas;
 2. Ekspertu pakalpojumu izmaksas;
 3. Materiālu izmaksas;
 4. Inovatīva produkta eksperimentālo partiju ražošanas izmaksas;
 5. Prototipu izveides izmaksas;
 6. Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu izmaksas;
 7. Publicitātes pakalpojumu izmaksas;
 8. Komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu normām (dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītnes izdevumi), kas tiešā veidā saistīti ar produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrādi vai dalību starptautiskās izstādēs jaunā produkta, pakalpojuma vai tehnoloģijas reklamēšanai un eksporta tirgus veidošanai;
 9. Donorvalsts projekta partnera izmaksas;
 10. Ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, līgumpētījumi ar zinātniskajām institūcijām, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, klīniskie pētījumi);
 11. Atlīdzības izmaksas projekta īstenotāja vadības personālam – ne vairāk kā 2134 eiro ekvivalents latos (bruto) katru mēnesi ne ilgāk kā 12 mēnešus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Projekta iesniedzējs nedrīkst būt grūtībās nonācis komersants.

Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem.

Atbalsts tiek sniegts saistīto personu grupai.

Vienai saistīto personu grupai de minimis atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt Komisijas Regulas Nr.1998/2006 2. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru – 200000 eiro tekošajā un pēdējos 2 fiskālajos gados.

Biznesa plānam jāietver Ministru kabineta noteikumu Nr.181 6. pielikumā norādītajai informācijai.

Pirms iesniedzat projekta iesniegumu LIAA, pārliecinieties, ka esat saņēmis Zaļo tehnoloģiju inkubatora atzinumu par "zaļo" projekta ideju!

NEATBALSTĀMĀS NOZARES

 • Lauksaimniecības produktu ražošana (ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) komersantiem, kuri darbojas Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā;
 • Zivsaimniecība un akvakultūra;
 • Ogļu rūpniecība;
 • Alkoholisko dzērienu ražošana;
 • Tabakas izstrādājumu ražošana;
 • Tirdzniecība;
 • Finanšu starpniecība;
 • Komercpakalpojumi;
 • Azartspēles;
 • Autotransports (nevar sniegt de minimis atbalstu kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu).
 • Neatbalstāmās darbības:
  • darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja atbalsts tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām,
  • darbības, kas saistītas ar atbalstu, kas piešķirts, lai importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās preces.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 1. Projekta iesnieguma veidlapa (Ministru kabineta noteikumu Nr.181 5. pielikums);
 2. Biznesa plāns (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.181 6. pielikumu);
 3. Zaļo tehnoloģiju inkubatora atzinums;
 4. Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu;
 5. Nodomu vēstule par sadarbību projektā ar donorvalsts projekta partneri vai projekta partnerības līgums (ja piemērojams);
 6. De minimis atbalsta veidlapa par donorvalsts projekta partneri (ja piemērojams);
 7. De minimis atbalsta veidlapa saistītajiem komersantiem (ja piemērojams);
 8. Operatīvais pārskats, kas nav vecāks par vienu mēnesi uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;
 9. Saistīto komersantu operatīvie pārskati, kas nav vecāki par vienu projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja piemērojams);
 10. Donorvalsts projekta partnera pieejamie operatīvie pārskati, kas nav vecāki par vienu mēnesi uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja piemērojams);
 11. Projekta vadības komandas dzīvesgaitas apraksts (CV).

PROGRAMMU REGULĒJOŠIE MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība".

KUR VAR SAŅEMT INFORMĀCIJU?

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ Norvēģijas finanšu grants

Pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanai (idejas izvērtēšanai) jāaizpilda Biznesa idejas iesnieguma veidlapa, kas pieejama Zaļo tehnoloģiju inkubatora mājas lapā – www.giic.lv

 

Aktivitātes, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)

Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

 

 

Aktivitātes, kurās notiek projektu īstenošana

►  Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (6. un turpmākās kārtas)

►  Klasteru programma

►  Kompetences centri

►  Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai

►  Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta)

►  Augstas pievienotās vērtības investīcijas (1. kārta)

►  Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (3. kārta)

►  Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (2. kārta)

►  Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (2. un turpmākās kārtas)

►  Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā (2. kārta)

►  Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

►  Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

►  Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (11. un turpmākās kārtas)

►  Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (9. un 10. kārta)

►  Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (8. kārta)

Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)

Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (4. kārta)

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (3. kārta)

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (2. kārta)

►  Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (1. kārta)

►  Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība

►  Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (2. kārta)

►  Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai (2. kārta)

►  Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai (1. kārta)

►  Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība

►  Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti

►  Biznesa inkubatori

►  Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai

►  Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana

►  Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

►  Atbalsts darba vietu radīšanai