Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-08-2011

ESF projekts „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08.IPIA/VIAA/002)


Ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes  "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" (vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) projekts, kura ietvaros Daugavpils vispārizglītojošo skolu un arodskolu  skolotāji 3 gadus saņēma  mērķstipendijas – kopā 504691 latu.

            2008./2009.mācību gadā mērķstipendijas saņēma 117 pilsētas skolu pedagogi. Stipendijām tika iztērēti 149770 Ls.

2009./2010. mācību gadā mērķstipendijas saņēma 200 pilsētas skolu pedagogi. Stipendijām   tika iztērēti 234531 Ls.

 2010./2011. mācību gadā mērķstipendijas saņēma 98 pilsētas skolu pedagogi. Stipendijām tika iztērēti 120390 Ls.

 Projekta īstenošanas laikā pedagogi ir veikuši šādus pētniecības vai radošā darba uzdevumus:

    1. mācību priekšmeta mācību metodikas uzlabošana, kā arī pārbaudes darbu izstrāde;

     2.   jaunu mācību līdzekļu aprobācija izglītības iestādē;

     3. informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē;

        4. tematiskās konsultācijas izglītojamajiem mācību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai;

        5.pasākumu organizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu;

       6. pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem;

        7. izpratnes palielināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu;

        8. zinātniskās pētniecības darbs pedagoģijā (izglītības zinātnē);

         9.izglītojamo pētnieciskās darbības vadība prioritārajā mācību priekšmetā;

        10.prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.

 

            Trīs gadu garumā 415 pilsētas pedagogiem bija iespēja saņemt stipendijas 65 līdz 150 latu apmērā. Dalība projektā rosināja pedagogus pilnveidot metodiskos materiālus, apgūt un ieviest mācību darbā jaunas tehnoloģijas un darba veidus, tādējādi uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti.

 

 

Atbildīgā par projektu:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska

Sagatavoja:

projekta koordinatore Regīna Bogdanova

t. 65407436
Atpakaļ