Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

28-02-2014

Pamanīt, novērtēt un kļūt pozitīvam


26.februārī Daugavpils Vienības pamatskolas zālē uz informatīvo semināru
„Atbalsts pozitīvai uzvedībai: pieredze un iespējas” pulcējās pilsētas skolu direktori un atbalsta personāls. Semināru organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Daugavpils 17.vidusskola un Daugavpils Vienības pamatskola, un tā mērķis bija informēt skolas par pieredzi pozitīvās uzvedības veicināšanā, ieguvumiem un iespējām. 

Atklājot semināru, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja, projekta koordinatore  Marina Isupova klātesošos iepazīstināja ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”  īstenošanu Daugavpils pilsētas  pašvaldības skolās. Projektu vada un administrē Latvijas Universitāte, un pavisam šajā projektā Latvijā ir iesaistījušās 25 pašvaldības un 39 skolas, bet Daugavpilī no projekta sākuma darbojas 17.vidusskola, bet kopš 2013.gada – arī Vienības pamatskola. Projekta būtība ir veicināt un atbalstīt pozitīvu uzvedību iestādē, tādējādi radot labvēlīgāku un pievilcīgāku vidi gan skolēniem, gan darbiniekiem.

Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska pastāstīja, kā iestādē notika kvalitatīvi jaunu uzvedības noteikumu izstrādāšana, mācīšana un nostiprināšana, vairākkārt uzsverot, ka būtiski ir tas, ka procesā iesaistītās puses pieņem vienotās prasības un tās ievēro. Sistēma var darboties tad, kad tajā piedalās gan skolēni un vecāki, gan skolotāji un tehniskie darbinieki, bet vislielākā ir tieši pedagoga atbildība. Veicot anketēšanu par projekta darbības rezultātiem, 79% skolēnu atzina, ka ir notikuši uzlabojumi.

Daugavpils 17.vidusskolas psiholoģe Jeļena Kaļiņina pievērsās iestādē realizētajiem vēlamās uzvedības pozitīvajiem pastiprinājumiem. Psiholoģe pastāstīja, kas un kā paveikts pozitīvās komunikācijas ieviešanā, kā darbojas iedrošinājumu un apbalvojumu sistēma, kādi labie darbi tiek īstenoti.

Daugavpils Vienības pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Ērika Locika pievērsās noteikumu ievērošanas un vienotu seku piemērošanas jautājumiem. Ē.Locika pastāstīja par uzvedības pārkāpumu iedalījumu, seku piemērošanas algoritmu, iepazīstināja ar nozīmīgu pārkāpumu veidiem un loģiskajām sekām to novēršanai,  kā arī e-žurnāla moduli „Rūpju bērns”, kurā tiek veikti ieraksti par skolēna uzvedību.

Daugavpils 17.vidusskolas direktors Ivars Šķinčs pastāstīja par APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai)  komandas lomu skolā, atgādinot, ka līdera loma vienmēr ir jāuzņemas tieši iestādes vadītājam. I.Šķinčs izstāstīja par sistēmas APU ieviešanas secību, uzsverot vienotas rīcības nepieciešamību skolā, pastāstīja par APU monitoringu iestādē un to, kā veidojas sadarbība ar pašvaldību. APU sistēma motivē arī tos skolēnus, kuriem mācības ne vienmēr padodas, jo, saskaņā ar APU, uzmanība tiek pievērsta ne tikai negatīvajai uzvedībai, kā tas parasti notiek, bet arī labas uzvedības uzslavai.

Projekta īstenošanas laikā tika pilnveidots arī Daugavpils pilsētas pašvaldības „Starpinstitucionālās komisijas likumpārkāpumu profilakses darbam ar bērniem” (darbojas kopš 2010.gada oktobra) darbs. Komisijas uzdevums ir sniegt atbalstu skolēniem un ģimenēm situācijās, kad skolas resursi ir izsmelti.

Semināra kopsavilkuma un refleksijas daļā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu aizsardzības jautājumos, projekta koordinatore Maija Lazdāne aicināja klātesošos skolu vadītājus un atbalsta komandas izvērtēt dzirdēto, aizpildot anketu un izsakot savu attieksmi par iespēju realizēt šādu darbību savās skolās. Labs piemērs vienmēr ir pievilcīgs – to apliecināja 13 skolas, kuras izteica vēlēšanos APU sistēmu izmēģināt un ieviest savās skolās.

Paldies abām skolām par dalīšanos pieredzē! Lai pozitīvajām iecerēm ir veiksmīgs turpinājums visās skolās!

Paldies Daugavpils Vienības pamatskolai par viesmīlību, uzņemot semināra dalībniekus, un radošo kolektīvu un solistu (skolotāja J.Boreiko) muzikālajiem priekšnesumiem!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434
Atpakaļ