Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

29-10-2013

Konference „Projekta piedāvātie ilgtspējīgie risinājumi iekļaujošajā izglītībā”


Š.g. 25.oktobrī  Latviešu biedrības namā Rīgā notika konference, kas bija veltīta projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” piedāvātajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem iekļaujošajā izglītībā. Daugavpils pilsētu šajā konferencē pārstāvēja Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova, Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (DIIAC) vadītāja R.Latiša, DIIAC psiholoģe L.Vingre, logopēde V.Prokofjeva, speciālā pedagoģe E.Subatoviča un Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes defektoloģe I.Jukša.

Konferences atklāšanā IZM Valsts izglītības satura centra vadītājs G.Vasiļevskis izteica gandarījumu par visās projekta aktivitātēs paveikto. ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”  vadītāja M.Reigase sniedza atskaiti par paveikto, bet Latvijas Universitātes Dr.psych., prof. M.Raščevska iepazīstināja klātesošos ar Latvijā standartizēto testu sistēmas izmantošanas iespējām psiholoģiskajā novērtēšanā Latvijā. Projekta ietvaros tika apmācīti 50 psihologi darbam ar Latvijā standartizētiem un validizētiem testiem, t.s. arī DIIAC psiholoģe L.Vingre un Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas psiholoģe S.Feldmane.  

            Runājot par Iekļaujošas izglītības atbalsta centru (IIAC) ieguldījumu iekļaujošas izglītības procesa veicināšanā, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova pastāstīja konferences dalībniekiem par Daugavpils pilsētas pieredzi. Daugavpils pilsētā speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs (2.,4., 9. un 15.) izglītojas 219 bērni, vēl 127 bērni apmeklē deviņas speciālās grupas 17.,18., 20. un 32.pirmsskolas izglītības iestādē. Savukārt, speciālās izglītības programmas skolas vecuma bērniem tiek īstenotas Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā, kurā mācās 85 skolēni, un Logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā, kurā mācās 207 bērni. Pilsētas vispārizglītojošajās skolās ir iekļauti 113 pilsētas skolēni ar funkcionāliem traucējumiem. Daudzas pilsētas skolas ir licencējušas speciālās programmas: izglītojamiem ar redzes traucējumiem 11. pamatskolā, izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām J.Raiņa 6.vidusskolā, ar mācīšanās traucējumiem 11.pamatskolā, 12.vidusskolā, 16.vidusskolā un Vienības pamatskolā;  ar fiziskās attīstības traucējumiem – 11.pamatskolā, 12.vidusskolā, Saskaņas pamatskolā, J.Pilsudska valsts poļu ģimnāzijā, bet ar garīgās attīstības traucējumiem – 11.pamatskolā un 10.vidusskolā. Neviena no pilsētas skolām nav licencējusi programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, tāpēc šiem skolēniem jāmācās speciālās izglītības iestādēs citos novados.

M.Isupova uzsvēra, ka, kopš 2011.gada 8.septembrī tika atklāts Daugavpils IIAC, speciālās un iekļaujošas izglītības jomā vērojams nozīmīgs ieguldījums. Šajā laikā notika 92 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās tika izvērtētas 836 izglītojamo spējas, veselības stāvoklis un attīstības līmenis un ieteikta atbilstoša izglītības programma. Projekta ietvaros tika novadīti 42 semināri pedagogiem, atbalsta personālam un izglītības iestāžu administrācijai. VPIP vadītāja izteica gandarījumu par to, ka skolas īsteno atbalsta pasākumus izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, izstrādā produktīvus individuālos plānus, IIAC pārzina vietējo izglītības iestāžu specifiku un iespējas, cieši sadarbojas ar tām. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar ārstiem speciālistiem un ar ģimenes ārstu praksēm, tiek meklētas iespējas turpmākās izglītošanas īstenošanai speciālo programmu ietvaros pēc iespējas tuvāk izglītojamo dzīvesvietai; regulāri tiek veikts apkopojums un izvērtējums par bērnu ar speciālajām vajadzībām attīstības dinamiku un lemts par nepieciešamo atbalstu nākotnē; tiekoties ar izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un atbalsta personālu, tiek risināti sarežģīti jautājumi par izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem mācīšanās iespējām.

M.Isupova skāra arī tos jautājumus, pie kuriem jāturpina darbs:

  • nodrošinājums ar mācību līdzekļiem (grāmatas, darba burtnīcas u.c.);
  • pilnvērtīgas atbalsta sistēmas funkcionēšana: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda un pedagoga palīga pieejamība ikvienam bērnam, kuram ir funkcionālie traucējumi;
  •  sabiedrības izglītošana;
  •  atbalsta sniegšana vecākiem, kuru bērni ir ar speciālām vajadzībām;
  •  mācību procesa organizēšana lielajās klasēs, kurās iekļauti bērni ar speciālām vajadzībām;
  • skolotāju emocionālā gatavība darbam ar iekļautiem bērniem;
  • skolotāju motivēšana darbam komandā;
  • skolotāja palīgu likmju palielināšana;
  • pedagogu  profesionalitātes paaugstināšana.                              

M. Isupovas attieksme pret speciālo un iekļaujošo izglītību, problēmu akcentēšana un to risināšanas priekšlikumi guva atbalstu no visu konferences dalībnieku puses.

            2013.gada 30.novembrī  ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”  beidz savu darbu. Projekta ietvaros izstrādātie un iegādātie materiāli,  bērnu attīstības izpētes instrumenti papildināja IIAC metodisko bāzi, bet sagatavotie speciālisti arī turpmāk veicinās darbu, lai pret bērniem ar funkcionāliem traucējumiem skolās un sabiedrībā kopumā būtu īpaši sirsnīga attieksme, lai uzmanības centrā būtu bērns, nevis traucējums. 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra

vadītāja

Raisa Latiša,

t.65420332

 
Atpakaļ