Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

27-06-2012

Par reformām vispārējā izglītībā


21.jūnijā notika republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu seminārs, kurā tika prezentēts Izglītības un zinātnes ministrijas reformu īstenošanas rīcības plāns vispārējā izglītībā.

Plāns tika izstrādāts,  68 ekspertiem darbojoties 7 virzienos: izglītības saturs un mācību procesa organizācija;  pirmsskolas izglītība; pedagogu kvalitātes, atalgojuma un motivācijas sistēma; mazo skolu attīstība; izglītības finansēšanas sistēma; izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde;  iekļaujošā izglītība. Katrā jomā ir izvirzīts mērķis un reformu konceptuālais pamats, noteikti plānotie darbības soļi un paredzamais rezultāts.

Reformas paredz izveidot vispārējās izglītības saturu un tā īstenošanas ietvaru, kas veicina 21.gs. prasmju attīstību un spēju radoši lietot iegūtās zināšanas un prasmes reālajā dzīvē (tai skaitā jaunu vērtību radīšanā) ikvienam skolēnam un nodrošina skolēncentrētu, uz kompetencēm balstītu un mūsdienīgu mācību procesu. Lai to īstenotu, tiks atbalstīta un stiprināta skolu autonomija un atbildība, pedagogu radoša darbība un sadarbība skolās un attiecībās ar sabiedrību. Tiks izstrādāts jauns pamatizglītības standarts, kas noteiks pamatkompetences un vispārējos principus, tiks precizēts obligāti pamatizglītībā apgūstamais saturs un izglītības satura daļa, kuras standarti noteikti pa izglītības jomām, kā arī izstrādāts normatīvais regulējums pārejai uz obligātu vidējo izglītību, tai skaitā arodizglītības programmu apguvējiem. Reformas paredz atbalstīt valsts finansētu digitālu, IZM uzturētā elektroniskā vidē pieejamu mācību materiālu izveidi.

Pirmsskolas izglītības jomā mērķis ir nodrošināt ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību,  veicinot pirmsskolas izglītības iestāžu autonomiju, nodrošinot vienlīdzīgu pirmsskolas izglītības pieejamību un labvēlīgu mācību vidi, kā arī stiprinot ģimenes un pirmsskolas saikni.

Iekļaujošas izglītības mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izglītības apguvei un veicināt sociālās atstumtības riska grupu  iekļaušanos izglītības sistēmā visos izglītības veidos un pakāpēs, veicinot skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot skolēniem pieejamu izglītības vidi un vienlīdzīgas iespējas mācību satura apguvē  un vērtēšanā,  mācību līdzekļu, metodisko materiālu izstrādi atbilstoši traucējuma veidam, lai sekmētu skolēna izaugsmes dinamiku, kā arī kvalitatīvu un efektīvu pedagogu sagatavošanas sistēmu iekļaujošas izglītības īstenošanai.  

Pedagogu kvalitātes, atalgojuma un motivācijas sistēmas sakārtošanas ietvaros plānots paaugstināt izglītības kvalitāti, paplašinot skolotāja lomu un karjeras iespējas un ieviešot pedagogu motivācijas sistēmu.

Reformas paredz izveidot izglītības sistēmas rezultātu pārskatāmību veicinošu monitoringa sistēmu, izmantojot triju līmeņu indikatorus: starptautiski salīdzinošos indikatorus, skolēnu/audzēkņu sasniegumu indikatorus (skolēna sekmju dinamiku) un izglītības kvalitātes indikatorus.

Tiek plānots izveidot finansēšanas sistēmu, kas finansē skolēnu izglītības procesu, nodrošinot maksimālu atbalstu katra bērna/skolēna attīstībai un izglītībai neatkarīgi no dzīves vietas, sociālā stāvokļa un citiem faktoriem.

 

 

Ar detalizētu un precīzu reformu būtības izklāstu un ieviešanas grafiku var iepazīties

Savus ieteikumus, pārdomas vai priekšlikumus līdz š.g. 2.jūlijam varat sūtīt uz e-pastu: izglitiba@daugavpils.lv ar norādi „Par Reformu īstenošanas rīcības plānu”.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434
Atpakaļ