Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-01-2012

Skolas un vecāki – par labāku izglītību


28.janvārī Daugavpils vispārizglītojošo skolu vecāku komiteju pārstāvji piedalījās tematiskajā konferencē „Vecāki izglītības sistēmā”, kas notika Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija nodarbojas ar pedagogu sagatavošanu un, aktualizējot izglītības novitātes, uzskata sevi par atbildīgiem par izglītības sistēmas pilnveidi, tāpēc pirmo reizi Latvijā uz kopīgu diskusiju par izglītībai būtiskiem jautājumiem tika aicināti IZM un vispārizglītojošo skolu administrācijas pārstāvji, skolotāji un vecāki.  Konferences dalībnieki  diskutēja  par vecāku un izglītības iestādes lomu kopējā bērnu attīstībā, kā arī vecāku un skolu ciešākas sadarbības veicināšanu.

Plenārsēdē tika nolasīti šādi ziņojumi: „Skolu direktoru vietnieku vadības kompetence” (RPIVA docents Dr.phil. Elmārs Vēbers), „Vecāku un skolotāju sadarbība skolēna izziņas procesā”  (RPIVA profesore Dr.habil.paed. Ausma Špona),  „Aktualitātes audzināšanas darbā”  (VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta) un „Vecāku un skolas sadarbība interešu izglītībā”  (VISC vecākā referente audzināšanas darbā Evija Pelša).

Pēc plenārsēdes konferences dalībnieki strādāja trijās darba grupās: „Skolas un vecāku sadarbība un skolu direktoru terminēto darba līgumu lietderība”, „Izglītības satura pēctecība”  un „Pirmie soļi skolā”. Darba grupās tika uzklausīti gan vecāku, gan skolotāju, gan ministrijas pārstāvju viedokļi un idejas. Vislielākās diskusijas raisījās jautājumā par izmaiņām skolu direktoru iecelšanas kārtībā, akreditācijā  un rotācijā, vecāku iespējamo iesaistīšanu šajā procesā. Vecāki pilnībā atbalsta interešu izglītības piedāvājumu  skolās,  par nozīmīgu uzskata pēctecības ievērošanu visās izglītības pakāpēs. Aktīvāki un atvērtāki pārmaiņām bija pilsētu skolu pārstāvji,  piedāvājot savu redzējumu gan uz piedāvātajām reformām, gan izvirzot savas idejas. Vecāki atzina, ka svarīga ir piedāvātā iespēja paust savas domas un tikt uzklausītiem, tādējādi iesaistoties izglītības procesa veidošanā un uzlabošanā. Sadarbojoties ieinteresētajām personām – Izglītības un zinātnes ministrijai, izglītības iestādēm un vecākiem – iespējams rast risinājumus daudziem jautājumiem, kas būtiski mācību vides, procesa un rezultātu uzlabošanai un veiksmīgākai bērnu izglītošanai.

 

Vairāk: www.rpiva.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434
Atpakaļ