Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

05-09-2018

Amata kandidātu atlase uz vakanto Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktora amatu pagarināta līdz 12. septembra plkst. 17.00


Amata pamatpienākumi

Amata pamatpienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, Daugavpils pilsētas domes lēmumu un rīkojumu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk- Izglītības pārvalde) rīkojumu un metodisko ieteikumu, iestādes nolikuma ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt Izglītības pārvaldei iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt iestādi un tās darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu darba pašvērtējuma procesu iestādē, paaugstināt savu profesionālo kompetenci;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodotā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā.

 

 Nepieciešamā izglītība un pamatprasmes

 

Obligātās prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta izglītības programma pedagoģijā; pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2.pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Fakultatīvās prasības:

 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām.

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu- Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktora amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 12.septembrim plkst. 17.00. Ja pretendents neiesniedz pieteikumu norādītajā termiņā, attiecīgais pieteikums netiks izskatīts komisijas sēdē un tiks atgriezts atpakaļ pieteicējam. Pieteikumus reģistrē Daugavpils pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstule (satur arī informāciju, par iesniegto dokumentu atgriešanu/neatgriešanu gadījumā, ja kandidatūra netiek virzīta apstiprināšanai pilsētas domē);
 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei- C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);
 • redzējums par izglītības iestādes attīstības iespējām tuvākajiem 5 gadiem.Atpakaļ