Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

28-03-2018

Projekta vadības grupas tikšanās Portugālē


Š.g. 20.-22.martā Portugālē, Santa Maria da Feiras pašvaldībā notika Erasmus+ programmas projekta „Ar saskarsmi pret atkarībām” vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) un pilotskolas – Daugavpils 13.vidusskolas – pārstāvji.

 DPIP īsteno divgadīgu Erasmus+ programmas projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS” Nr.2016-1-TR01-KA201-034102), kura koordinatore ir Kirikkales pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija). Projekta partneri ir Skandiano pašvaldība (Itālija) un Santa Maria da Feiras pašvaldība (Portugāle).

Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt vienu no projekta pilotskolām, medicīnas un rehabilitācijas centrus, sociālās palīdzības dienestus, policiju. Atkarību izraisošo vielu lietošanu bērniem un jauniešiem visātrāk un kompetentāk var noteikt medicīnas darbinieki. Portugālē pie ārstniecības iestādes ir izveidots centrs, kurā strādā psihologi, psihoterapeiti, narkologi u.c. speciālisti. Šajā centrā bērns konfidenciāli var griezties pēc palīdzības. Problēmas risināšanā iesaistās arī ģimenes ārsts.

Pārsteidza institūciju – valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju – savstarpējā sadarbība. Piemēram, veselības aizsardzības jomā psiholoģe pastāstīja par savu darbu un nelielo ierēdņu skaitu. Mums vēl tikai jāmācās, jo daudzās iestādēs speciālisti brīvi runā angļu valodā. Neformālās sarunās tika apspriestas drošības, bērnu aizsardzības un personas datu aizsardzības tēmas, darba praktiskās nianses.

Ir ļoti svarīgi apzināties ne tikai bērnu pasargāšanu no narkotikām un aktivitātes novirzīšanu uz hobijiem, bet arī vecāku un atbildīgo institūciju informēšana. Tādēļ Itālijas partneri prezentēja savu projekta darbu – brošūru vecākiem “Esi brīvs no narkotikām un citām atkarībām”, kurā apkopota pamatinformācija par preventīviem pasākumiem un rīcību atkarību konstatēšanas gadījumā bērniem un jauniešiem. Brošūrā minēti arī labās prakses piemēri projekta īstenošanas valstīs. Portugāles partneri savukārt iepazīstināja ar topošo labās prakses apkopojumu rokasgrāmatā par šī projekta darbu. Tika diskutēts, ko un kā apkopot par projektā paveikto, kādas fotogrāfijas un piemērus akcentēt topošajā izdevumā. Jāpiebilst, ka materiāli būs brīvi pieejami projekta mājaslapā internetā.

 

PAR PROJEKTU:

Projekta mērķi ir apkopot dažādu valstu pašvaldības institūciju labo praksi atkarību novēršanas, atkarīgo vielu (narkotikas, alkohols, smēķēšana u.c.) izplatīšanas nepieļaušanā izglītības iestādēs un bērnu, jauniešu vidū, kā arī izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību un audzināšanas metodēm un aktivitātēm. Projektā paredzēts izglītot vietējo sabiedrību un veicināt savstarpējas sadarbības pasākumus šajā jomā, stimulēt jauniešus izvēlēties kā alternatīvu veselīgu dzīvesveidu, sporta aktivitātes.

Jauniešu pasargāšana no kaitīgiem ieradumiem iespējama, sadarbojoties starp skolēnu, skolu, ģimeni, valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstisko sektoru. Atkarību ietekmes mazināšana iedalāma 3 posmos: vielu pieejamības, piegādes novēršana, pieprasījuma samazināšana, ārstēšana un rehabilitācija. Projekts piedāvās virkni darbību, risinājumus, kurus var īstenot izglītības iestādēs. DPIP speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības, veselības veicināšanas koordinācijas un juridiskās jomas jautājumos un administrācijai būs iespēja pilnveidot savu pieredzi, turpināt tālākizglītību. Projekta mājaslapa: www.hugsnotdrugs.eu

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” līdzfinansē Eiropas Savienība. Eiropas Komisija un Turcijas Nacionālā Aģentūra nav atbildīgas par publikācijā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo lietojumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102,

evelina.balode@ip.daugavpils.lv
Atpakaļ