Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

31-03-2017

Seminārs „Bērnu ar speciālām vajadzībām sociālo kompetenču veicināšana caur vērtīborientāciju”


Bērnu sociālās kompetences, izziņas darbības spēju un personīgas pieredzes veselums nodrošina bērnu ar speciālām vajadzībām efektīvu iekļaušanu sociālajā vidē, veicina komunikācijas prasmes ar apkārtējiem cilvēkiem starppersonu attiecību sistēmā, ļauj rast līdzsvaru starp individuālo un sociālo perspektīvu. Vērtībizglītība ir viens no pamatnosacījumiem sociālo kompetenču veidošanā pirmskolā.

Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē š.g. 29.martā tika rīkots seminārs pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem „Bērnu ar speciālām vajadzībām sociālo kompetenču veicināšana caur vērtīborientāciju”. Iestādes pedagogi dalījās savā pieredzē sociālo kompetenču attīstīšanā atbilstoši katras grupas vecumposmam un ievērojot speciālo vajadzību aspektu. Iestādes vadītāja J.Jankovska savā uzstāšanās materiālā uzsvēra, ka ne mazāk svarīga ir vērtībizglītība kā pirmsskolas un skolas pēctecīgas pārejas nodrošinājums, jo mēs bērnus gatavojam skolas gaitu uzsākšanai. Vecāku ieguldījums kopīgajā darbā ar pedagogiem un speciālistiem – attīstīt bērnu – ir ļoti svarīgs, jo bērns pirmo pieredzi un paraugu gūst bērnībā savā ģimenē. Tika rādīta pieredze sadarbībā ar vecākiem – “Vecāku skola”, kur vecāki videomateriālos rāda kādu no savas profesijas prasmēm; video var izmantot kā nodarbībās, tā arī ārpus nodarbībām kopā ar bērniem.

Izglītības psiholoģe Jūlija Tracjuka no psiholoģijas viedokļa sniedza profesionālu ieskatu, kādi ir nozīmīgākie psiholoģiskais aspekti sociālo kompetenču veidošanā bērniem ar speciālām vajadzībām, lai nodrošinātu viņu pēctecīgu iekļaušanu vispārizglītojošajā skolā. Semināra dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt arī sevi, cik lielā mērā personības īpatnības ietekmē saskarsmes un komunikācijas prasmes. Psiholoģe piedāvāja arī praktiskus darba paņēmienus, kā ar mandalu un krāsu palīdzību var saprast cilvēka saskarsmes iespējas. Grupas „Saulīte” pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Ivanova stāstīja un rādīja paņēmienus, kā savā grupā veicina sociālās kompetences caur sevis iepazīšanu un apzināšanos. Videomateriālā tika rādīta 2 – 3 gadus vecu bērnu darbību. Īpašs uzsvars tika likts uz bērna sevis izzināšanu.

Vadītājas vietniece Sintijas Šņepste iepazīstināja ar iestādes pieredzi, 2016./2017.m.g. projektu „Vecāku skola,” kuru mērķis ir izveidot jaunas formas sadarbībai ar vecākiem kā pedagoģiskā procesa dalībniekiem, kad vecāki ar IT palīdzību veido meistarklašu videomateriālus.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Svetlana Petroviča stāstīja par savu pieredzi ekoloģiskajā audzināšanā kā vērtībizglītību sociālo kompetenču veidošanā. Šīs grupas materiālā tika atspoguļots tas, ka bērnam jau no mazotnes jāskaidro, ka viņam jābūt dabas draugam, jāsaudzē apkārt esošais un daba kopumā. Bērni aktīvi izteica viedokli par savu pieredzi, par apkārt notiekošo. Interesanti bija paklausīties bērnu domas par nākotnes vīziju, ja mēs nesaudzēsim dabu.

       Skolotāja logopēde Nataļja Černihoviča, izmantojot praktisku materiālu, stāstīja par saskarsmes prasmju veicināšanu bērniem ar valodas traucējumiem, jo komunikācijas prasmes ir socializācijas priekšnoteikums. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kam grūtības sagādā saskarsme ar vienaudžiem, pozitīvu attiecību veidošana ar citiem bērniem. Videomateriālā tika atspoguļotas bērnu domas, izteikumi par draudzības nozīmīgumu, ka katram bērnam ir vajadzīgs draugs, lai kopā pavadītu laiku, lai neskumtu, lai dāvātu pozitīvas emocijas viens otram. Skolotāja logopēde rādīja individuālo darbu ar bērniem saskarsmes prasmju veicināšanai caur teatralizāciju. Tas ir labs paņēmiens logopēda individuālajam darbam bērnu runas prasmju attīstīšanā.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Ugorenko rādīja savas grupas pieredzi par bērnu drošību kā sociālās gatavības skolai aspektu. Uzsvars tika likts uz bērnu uzvedību un drošību ārpus iestādes. Pedagoģe stāstīja arī par programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ieviešanas procesu grupā darbā ar bērniem, uzskates un izdales materiāliem, kas ir pieejami arī vecākiem.

Ļoti interesanti un neparasti 6.grupas skolotājas Irīna Arhipova un Jekaterina Sapune izklāstīja savu pieredzi par kultūrhigiēnas iemaņu attīstību vērtībizglītības kā sociālās kompetences veidošanā. Šīs grupas personāžs ir animācijas lelle Alise, kas pastāstīja un parādīja kultūrhigiēnas iemaņu nepieciešamību bērniem. Alise uzaicināja semināra dalībniekus uz meistarklasi, kurā tika veidoti zaķīši un konfektes no ikdienā lietojamajām putekļu lupatiņām/dvieļiem u.t.t.

Tikumiskā domāšana kā sociālās sadarbības kompetence bija Sintijas Ģipteres pieredzes materiāls, kura pamatideja ir labdarība. Pirmsskolas vecums ir vissensitīvākais posms bērnu attīstībā, kurā tiek likti pamati tikumiskai audzināšanai: ko nozīmē labie darbi, līdzjūtība, labestība, kas ir sabiedrība un kas ir tolerance.

        Apkārtējās pasaules brīnums ir mūsu rokās, jo labestība – vienīgais ietērps, kas nekad nenonēsājas.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja

Jekaterīna Jankovska

t.65421352

 
Atpakaļ