Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Aktualitātes | Interreg

Interreg

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Programma sniegs atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros:

ü  „Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana”, kura uzdevums ir uzlabot un attīstīt kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus, palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, uzlabot dabas resursu kopīgu apsaimniekošanu, kā arī atjaunot teritorijas ar vides problēmām Programmas teritorijā.

ü  „Stabilu un kvalitatīvu darbavietu veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana”, kura uzdevums ir Radīt nodarbinātības iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un palielināt darba iespējas, uzlabojot darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un lokālo mobilitāti, Programma atbalstīs ceļu infrastruktūras attīstību.

ü  „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” ir paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.

ü  „Publisko iestāžu un iesaistīto personu institucionālo spēju un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana”. Tematiskā mērķa izvēle sekmēs publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot kompetenci un sadarbību starp institūcijām.

 

Tematiskie mērķi pārnesti Programmas prioritārajos virzienos:

1. Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi;

2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai;

3. Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums;

4. Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 

Papildus, Programmā ir noteikti 3 horizontālie principi: ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēšana, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesība.

 

Programmas teritorija ietver sevī šādus NUTS III līmeņa reģionus:

Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.

 

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 55 000 000 euro, no tā 6% ir paredzēti Programmas administrēšanai.

 

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem 1.- 4.prioritātes ietvaros ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES PROJEKTI LATVIJAS - LIETUVAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020.GADAM IETVAROS:

Nr.

Nosaukums

Plašāka informācija

1.

LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija" / “Trans-form”

Projekta apraksts

Preses relīze 1

Preses relīze 2

 

2.

LLI-326 “Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism / Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana” (CIRCUIT)

 

 

Informāciju par šīs programas projektiem, kā arī citu programmu projektiem šajā plānošanas periodā un iepriekšējā plānošanas periodā varat atrast šeit:  https://old.daugavpils.lv/lv/117

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu