Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Publiskā/sabiedriskā apspriešana | 2013. gads

2013. gads

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa vaļņos

 starp Mihaila un Nikolaja vārtiem

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņos starp Mihaila un Nikolaja vārtiem (zemes vienību kadastra apzīmējumi 0500-011-0001, 0500-011-2102), pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu  aizsardzības inspekcijas 1995. gada 12. decembra tehniskā stāvokļa akta “Par Daugavpils cietokšņa Mihaila un Aleksandra vārtiem, autostāvvietu un pilsētas dambi” norādīto rekomendāciju.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kont. pers.: Marija Bule, tālr. 65476320, e-pasts: marija_bule@inbox.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2013.gada 24.oktobra līdz 2013.gada 31.oktobrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476320, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņos no Mihaila vārtiem līdz Nikolaja vārtiem.

Nocērtamie koki

Aptaujas lapa

Fotofiksācijas materiāli

--------------------

Kopsavilkums par Daugavpils pilsētas attīstības programmas ”Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1. redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu projekta publiskās apspriešanas rezultātiem

Publiskās apspriešanas laikā (no 2013.gada 03.jūnija līdz 2013.gada 15.jūlijam) tika organizētas 6 sabiedriskās apspriedes pilsētas atsevišķos mikrorajonos, kur tika uzklausīti iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakciju un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) projektu. Kopumā sabiedriskās apspriedes apmeklēja 125 iedzīvotāji.

Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti un izvērtēti 374 priekšlikumi. Pēc publiskās apspriešanas visi 374 sabiedrības iebildumi, komentāri un priekšlikumi tika izvērtēti kopā ar pilsētas domes vadību, kā arī pārvalžu un nodaļu nozaru speciālistiem. No tiem lielākā daļa (66% jeb 248 komentāri) tika ņemti vērā,  67 komentāri (18% no visiem)  tika daļēji ņemti vērā, un 59 komentāri (16% no visiem iesniegtajiem) netika iekļauti attīstības programmas redakcijā, jo tie neattiecās tieši uz attīstības plānošanas dokumentu, bet gan uz pašvaldības ikdienas darbu, tāpēc tika nodoti pašvaldības vadības darba uzlabošanai.

Saņemto priekšlikumu apkopojums par attīstības plānošanas dokumentu un vides pārskatu, atbilstoši 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.pielikumam, un dalībnieku saraksts tiks ievietots Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”, kā arī Pašvaldība | Daugavpils dome | Sabiedrības līdzdalība.

Ar Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un SIVN projekta apspriešanas rezultātiem var iepazīties no š.g. 15. augustā :

Atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalību ir Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors A.Kursītis, tālrunis 65404385, e-pasts: andrejs.kursitis@daugavpils.lv.

Daugavpils pilsētas attīstības programma 2014. – 2020.gadam un SIVN tiek izstrādāti ESF projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042, ietvaros.

Projektu plānots pabeigt 2014. gada 30. jūnijā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas: 25 000 LVL

            Eiropas Sociālā fonda finansējums – 100% jeb 25 000 LVL.

Informāciju sagatavoja:

Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas

Telpiskās attīstības plānotāja

Tālr. 654 76800

E-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv


Noslēdzās publiskās apspriešanas laiks

 

Laika posmā no 2013.gada 03.jūnija līdz 15.jūlijam norisinājās Daugavpils pilsētas attīstības programmas
„Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020. gadam 1.redakcijas (turpmāk –Attīstības programma) un
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (vides pārskats) projekta publiskā apspriešana.

Sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja līdzdarboties programmas 1.redakcijas un vides pārskata projekta komentēšanā, iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un izteikt viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā organizētajās apspriedēs.

Notika 6 Attīstības programmas sabiedriskās apspriedes (Jaunajā Forštadtē (04.06.2013.), Grīvā (05.06.2013.), Jaunbūvē (10.06.2013.), Ruģeļos (11.06.2013.), Cietoksnī (02.07.2013.), Centrā (15.07.2013.)), kuras organizēja un vadīja piesaistītie eksperti plānošanas jomā no SIA „Baltijas Konsultācijas”. Savukārt vides pārskata sabiedrisko apspriedi (Centrā (15.07.2013.)) vadīja eksperte dabas aizsardzības jomā no SIA „Reģionālie projekti”. Kopā sabiedriskajās apspriedēs piedalījās 120 pilsētas iedzīvotāji, izsakot savus priekšlikumus, iebildumus, komentārus, kā arī uzdodot jautājumus uz kuriem atbildēja eksperti un Domes vadība.

Uz doto brīdi notiek komentāru un priekšlikumu apkopošana un analīze. Tālāk priekšlikumu kopsavilkums tiks izvērtēts vadības grupā sēdē. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavil­kums, atbilstoši 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.pielikumam un dalībnieku saraksts, tiks ievietots pilsētas domes mājas lapā sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”. Iespēju robežās iedzīvotāju priekšlikumi tiek iestrādāti attīstības programmā, kas tālāk tiks virzīta uz VARAM atzinumu saņemšanu un tikai tad uz apstiprināšanu.

Daugavpils attīstības programma 2014. – 2020. gadam tiek izstrādāta ESF projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042, ietvaros.

 

            Projektu plānots pabeigt 2014. gada 30. jūnijā.

            Projekta plānotās kopējās izmaksas - LVL 25 000

            Eiropas Sociālā fonda finansējums – 100%

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie sabiedrības pārstāvju priekšlikumi Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1.redakcijai un Vides pārskata projektam

Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020. gadam 1.redakcija

Vides pārskata projekts

Daugavpils attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un SIVN projekta publisko apspriešanu dalībnieku reģistrācijas lapas

Informāciju sagatavoja:

Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas

Telpiskās attīstības plānotāja

Tālr. 654 76800

E-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv    

---------------------------------------------------------

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Stropu ielā, Tērvetes ielā, Daugavpilī

sakarā ar projekta  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana

7.sistemā – Jaunajos Stropos” (Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III. kārta” ietvaros) realizāciju. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Stropu ielā (kad. Nr.0500-027-1109), Tērvetes ielā (kad. Nr.0500-029-0904) Daugavpilī sakarā ar projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 7.sistemā – Jaunajos Stropos” (Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III. kārta” ietvaros) realizāciju.

Ierosinātājs: SIA “Daugavpils ūdens”, Reģ. Nr.41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, kont. pers.: Aleksandrs Palabinskis, tālr. 65407522, e-pasts: apalabinskis@daugavpils.udens.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2013.gada 15.jūlija līdz 2013.gada 19.jūlijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Stropu ielā, Tērvetes ielā, Daugavpilī, sakarā ar projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 7.sistemā – Jaunajos Stropos” (Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III. kārta” ietvaros) realizāciju.

 Darba apraksts

Aptaujas lapa

Plāns

Foto

----------------------------------------------------------------------------

Paziņojums.

SIA „Rituāls D” reģ. Nr LV41503030239 , juridiskā adrese Lielā Dārza iela 61 , Daugavpilī, tālr. 65433388, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Apbedīšanas  pakalpojumu komplekss Siguldas iela 16B , Daugavpilī”.

Projektētājs – SIA „LK Projektu grupa” , reģ. Nr 41503032437 , Raiņa iela 10-1 , Daugavpils , tālr. 65454116

Informatīvie materiāli no 25.06.2013 līdz 25.07.2013 apskatāmi Daugavpils pilsētas domes telpās , Daugavpilī , Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344 , un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas  un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28 , Daugavpilī, tālr. 65457160 , darba dienās darba laikā , Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv , sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 11.07.2013. plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas  un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28 , 3.stāvā.

Atsauksmes iesniedzmas  līdz 25.07.2013. Daugavpils pilsētas domes Informācijas centrā Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344 , Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas  un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28 , 3.stāvā.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu  apkopošanas  Pilsētplānošanas un būvniecības departaments virzīs jautājumu izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 65407780.

 

Aptaujas lapa

Planšete

Lēmums Nr.368. Par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas kompleksa Siguldas ielā 16B, Daugavpilī būvniecības ieceri


Prezentācija

-----------------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR

MAZĀ DĀRZA UN A. PUMPURA IELU

POSMĀ NO BAUSKAS IELAS LĪDZ STRĀDNIEKU IELAI

REKONSTRUKCIJA DAUGAVPILĪ

BŪVNIECĪBAS IECERI 

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par Mazā Dārza un A. Pumpura ielu posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai rekonstrukciju Daugavpilī.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiska adrese Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, tālr.65476322, kont.pers. Vadims Semoņenko, tālr. 65476475, e-pasts vadims.semonenko@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „Cerva”, reģ.Nr.LV41503050131, juridiska adrese Rīgas iela 70A-7, Daugavpils, LV-5401, tālr.29113332, kont.pers. Tatjana Borovkova, e-pasts cerva@inbox.lv

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 31.05.2013 līdz 01.07.2013 Daugavpils pilsētas domes telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, darba dienās darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 13.06.2013, plkst.1630, 14.06.2013, plkst.17.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas Domes sēdē. Tālr. uzziņām 65457160.

 

Planšete

Aptaujas lapa

Prezentācija 

Ziņojums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem 

Domes lēmums

 

----------------------------------

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Jauno Stropu un Križu mikrorajonos, Daugavpilī

sakarā ar projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III. Kārta” realizāciju  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Alūksnes ielā (kad. Nr. 0500-029-0406), Turaidas ielā (kad. Nr. 0500-029-3203), Kokneses ielā (kad. Nr. 0500-030-2002), Krimuldas ielā (kad. Nr. 0500-033-0001), Viršu ielas rajonā (kad. Nr. 0500-032-0109), Daugavpilī projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.

Ierosinātājs: SIA “Daugavpils ūdens”, Reģ. Nr.41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, kont. pers.: Aleksandrs Palabinskis, tālr. 65407522, e-pasts: apalabinskis@daugavpils.udens.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2013.gada 03.jūnija līdz 2013.gada 07.jūnijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” realizāciju Jauno Stropu un Križu mikrorajonos, Daugavpilī.

Darba apraksts

Aptaujas lapa

 Plāns

Foto

-------------------------------------------------------------

Daugavpils AP 2008.-2014.gadam ieviešanas uzraudzība, jaunās Daugavpils AP 2014.-2020.gadam plāni

Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils - Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1. redakcija

Izstrādāta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (vides pārskata) projekts

 

Daugavpils pilsētas attīstības programma „Mana pils – Daugavpils” 2014. – 2020. gadam

 

Daugavpils pilsētas dome ir uzsākusi Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi pilsētas publiskās pārvaldes politikas jomā teritorijas attīstības plānošanas nozarē. Attīstības programma tiek izstrādāta laika posmā no 2011.gada 31.marta līdz 2013.gada 30.novembrim.

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2014.– 2020.gadam, izvērtējot teritorijas attīstības iespējas, tādējādi sekmējot pilsētas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Attīstības programmas ietvaros tiks sagatavota stratēģiskā daļa, rīcības plāns (t.sk. investīciju plāns) un attīstības programmas ieviešanas uzraudzības sistēma. Attīstības programmas plānotais termiņš ir 7 gadi.

Daugavpils pilsētas attīstības programma 2014. – 2020.gadam tiek izstrādāta ESF projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042, ietvaros.

           

Projektu plānots pabeigt 2014. gada 30. jūnijā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas - LVL 25 000

Eiropas Sociālā fonda finansējums – 100%

 

Lūdzam sūtīt savus viedokļus, priekšlikumus Daugavpils pilsētas Attīstības programmas izstrādē uz telpiskās attīstības plānotājas e-pastu: helena.trosimova@daugavpils.lv.

Pašvaldībai ir svarīgs katrs Jūsu viedoklis! Paldies par sadarbību!

Informāciju sagatavoja:

Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

Telpiskās attīstības plānotāja

Tālr. 654 76800

E-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv     

 

 

Sabiedrības iespējas līdzdarboties attīstības programmas izstrādes procesā

 

Paziņojums par publisko apspriešanu Daugavpils pilsētas attīstības programmas ”Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam

 

Daugavpils pilsētas dome ar 2013.gada 09.maija lēmumu Nr.179 nolēma nodot publiskajai apspriešanai Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu.

Publiskās apspriešanas laiks ir no 2013.gada 03.jūnija līdz 2013.gada 15.jūlijam.

 

Publiskās apspriešanas informatīvas sanāksmes tiek organizētas:

 

Daugavpils attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes

DATUMS/LAIKS

VIETA

04.06.2013. - 17.00

Forštadtes kultūras nama zālē, Vidzemes ielā 41

05.06.2013. - 17.00

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas aktu zālē, Komunālā ielā 2

10.06.2013. - 17.00

Kultūras pils, Smilšu iela 92, 2.st. foajē

11.06.2013. - 17.00

Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes aktu zālē, Gaismas ielā 9

02.07.2013. – 17.00

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra konferenču sektorā,  Mihaila ielā 3,

15.07.2013. - 16.00

Daugavpils pilsētas Domes konferenču zālē, K. Valdemāra ielā 1

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriede

15.07.2013. - 16.00

Daugavpils pilsētas Domes konferenču zālē, K. Valdemāra ielā 1

 

Ar Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties no š.g. 20. maija:

Rakstiskus komentārus, priekšlikumus un atsauksmes par Daugavpils attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu iespējams iesniegt līdz 2013.gada 15.jūlijam plkst. 17.00:

  • domes informācijas centrā, K.Valdemāra ielā 1,
  • sūtot pa pastu uz adresi: Daugavpils pilsētas dome, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401;
  • sūtot uz e-pasta adresi: helena.trosimova@daugavpils.lv.

Atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalību ir Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors A.Kursītis, tālrunis 65404385, e-pasts: andrejs.kursitis@daugavpils.lv.

Ne vēlāk kā 14 dienas pēc sanāksmes tās kopsavilkums atbilstoši 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.pielikumam un dalībnieku saraksts tiks ievietots pilsētas domes mājas lapā sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavil­kums atbilstoši 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.pielikumam un dalībnieku saraksts tiks ievietots pilsētas domes mājas lapā sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Izstrādāta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (vides pārskata) projekts (pieejams no š.g.20.maija).

Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Lēmums no Vides pārraudzības valsts biroja par SIVN piemērošanu.

Izstrādāta Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils - Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1. redakcija (pieejama no š.g.20.maija).

Daugavpils pilsētas Attīstības programmas izstrādes laika perioda izmaiņas (09.08.2012.)

Plānojot Daugavpils pilsētas teritorijas attīstību, ir jāizstrādā attīstības programma, kas ir savstarpēji saskaņota ar attīstības plānošanas dokumentiem nacionālajā un reģionālajā līmenī. Sakarā ar to, ka valsts noteiktais plānošanas periods ir paredzēts 2014. – 2020.gadam, Daugavpils pilsētas attīstības programmas izstrādes laika periods tika mainīts no 2015.-2021.gada uz 2014. – 2020.gadu. Tādejādi Daugavpils pilsētas attīstības plānošanas periods sakrīt ar Eiropas Savienības fondu un valsts noteikto plānošanas periodu 2014. – 2020.gadiem un atvieglo pašvaldības darbu ar plānošanas dokumentiem1

1 09.08.2012. Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.363 „Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.150 „Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu””.

Tematisko darba grupu semināri (14.02.2012.-02.10.2012.)

 

Darba grupas sēžu sanāksmes

laiks

14.02.2012

03.04.2012.

12.06.2012.

01.10.2012.

laiks

15.02.2012

04.04.2012.

13.06.2012.

02.10.2012.

08.30-10.30

Izglītība un zinātne

08.30-10.30  

Pilsētvides infrastruktūra (komunālie pakalpojumi, vide)

11.00-13.00

Ekonomika

11.00-13.00

Kultūrvide un sports

13.30-15.30

Transporta infrastruktūra (sabiedriskais transports)

14.00-16.00

Tūrisms un mārketings (t.sk. pārrobežu sadarbība)

15.30-17.00

Sociālā drošība un veselības aizsardzība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar ekspertu grupu plānošanas jomā SIA „Baltijas Konsultācijas” organizēja tematiskos seminārus. Tematisko darba grupu semināru mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespēju līdzdarboties pilsētas attīstības plānošanas dokumenta virzības procesā, nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju paust savu nostāju un izteikt viedokli, nodrošināt caurspīdīgumu un atklātību lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldības līmenī.

Organizētajos 28 tematiskajos semināros kopumā piedalījās 80 speciālisti, kas pārstāvēja tādas nozares kā izglītība un zinātne, veselības aprūpe, sociālā un fiziskā drošība, kultūrvide un sports, tūrisms, mārketings, transporta infrastruktūra, ekonomika, vide, sabiedriskie pakalpojumi, pārrobežu un starptautiskā sadarbība.

Aptaujas anketa Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem (01.04.2011.-04.09.2011.)

Aptaujas anketa Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem
Анкета для опроса жителей Даугавпилса

Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game) (03.03.2011.-04.03.2011.)

Papildinformācija: http://old.daugavpils.lv/lv/117

------------------------------------------------

 

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Rītu ielā, Daugavpilī

sakarā ar projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III. Kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007)realizāciju  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar maģistrālā kanalizācijas kolektora (Ø 250 mm) būvniecību Rītu ielā (kadastra numurs 0500-006-0424), Daugavpilī projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.

Ierosinātājs: SIA “Daugavpils ūdens”, Reģ. Nr.41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, kont. pers.: Aleksejs Semjonovs, tālr. 65447815, e-pasts:  alexis@daugavpils.udens.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2013.gada 16.maija līdz 2013.gada 22.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” realizāciju Rītu ielā, Daugavpilī. 

Darbu apraksts

Plāns

Aptaujas lapa

Foto

-------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Stropu kanāla tīrīšanu, Daugavpilī  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Stropu kanāla tīrīšanu, Daugavpilī (kadastra numurs 0500-031-0927).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 654-76319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2013.gada 07.maija līdz 2013.gada 15.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Stropu kanāla tīrīšanu. 

Stropu kanāla tīrīšanas darbu apraksts

Plāns

Aptaujas lapa

Foto

---------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar Atpūtas ielas rekonstrukciju, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Atpūtas ielas (kadastra numurs 0500-027-0906) rekonstrukciju, posmā no braucamā ceļa uz Daugavpils reģionālo slimnīcu līdz Priedaines ielai, , Daugavpilī.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 654-76319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2013.gada 07.maija līdz 2013.gada 15.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Atpūtas ielas rekonstrukciju. 

Atpūtas ielas rekonstrukcijas apraksts

Plāns

Aptaujas lapa

Foto

---------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR Sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas Dunduru ielā 13A, Daugavpilī BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS IZBEIGŠANU

         Ar 2013.gada 1.marta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmumu, pamatojoties uz būvniecības ieceres ierosinātāja AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 2013.gada 1.marta iesniegumiem, būvniecības ieceres „Sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas Dunduru ielā 13A, Daugavpilī, būvniecība” publiskā apspriešana ir izbeigta.

----------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR OBJEKTA: „KANDAVAS - DAUGAVAS IELU TRASNPORTA MEZGLA UN KANDAVAS - STACIJAS - SMILŠU IELU PĀRVADA BŪVNIECĪBA” BŪVNIECĪBAS IECERI

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli objektam „Kandavas – Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas – Stacijas – Smilšu ielu pārvada būvniecība, Daugavpilī”

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese Imantas ielā 35a, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65476314, kont.pers. Igors Prelatovs, tālr. 26355537, e-pastsigors.prelatovs@daugavpils.lv .

Projektētājs: Pilnsabiedrība „Firma L4 & Kelprojektas”, reģ.Nr.40103557784, juridiskā adrese Jelgavas iela 90-1, Rīga, LV-1004, tālr. 6750018, kont.pers. Jānis Langenfelds, e-pastsjanis.langenfelds@l4.lv .