Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-03-2015

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu


Ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Lokālplānojuma teritorijā ietilpst sekojoši zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem:  0500 005 0315; 0500 007 1101; 0500 007 1111. Funkcionālā zonējuma izpētes un priekšlikumu izstrādes teritorija noteikta starp Višķu (0500 007 1604), Slāvu (0500 007  1206), Kauņas (0500 007 0916), Plūmju (0500 005 2301), Ventspils ( 0500 005 0507) ielām.

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums: Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojuma teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas  izvietošanas iespējas līdzsvaroti iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.

Lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lēmuma pielikumi
Atpakaļ