Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

29-01-2015

Sākas publiskā apspriešana detālplānojuma projektam un skiču projektam sporta kompleksa būvniecībai Vidzemes ielā 3


Pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti aicināti iesaistīties detālplānojuma projekta un skiču projekta sporta kompleksa būvniecības Vidzemes ielā 3, Daugavpilī publiskā apspriešanā no 2015. gada 23. janvāra līdz 2015. gada 20. februārim.

Detālplānojuma risinājumi paredz, ka no divām esošām pašvaldības zemes vienībām zemes ierīcības rezultātā tiek izveidotas astoņas jaunas zemes vienības: 3 - teritorijas sabiedriskās nozīmes objektu apbūvei; 2 - satiksmes infrastruktūras teritorijas ar attīstības rezervi; 2 – dabas pamatnes teritorijas un 1 ūdens teritorija. Publiskās ārtelpas teritorijas, uz kurām nav paredzēta apbūve, bet kas ir labiekārtojamas iedzīvotāju atpūtai, aizņem 20% no kopējās detālplānojuma teritorijas. Apbūvei pieļaujamās teritorijas aizņem 45% no kopējās detālplānojuma teritorijas. Lielākā sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zemes vienība 12,2 ha platībā ir paredzēta Sporta kompleksa būvniecībai un tai ir izstrādāts skiču projekts, kurā ir paredzēts: vieglatlētikas stadions ar sporta laukumiem; tribīņu komplekss; vieglatlētikas manēža; treniņu  laukumi; autostāvvietas; publiskā ārtelpa ezera krastā ar pludmales volejbola laukumiem.

Sporta kompleksa risinājums

Būvju izvietojums ir risināts ar nolūku nodrošināt optimālo mikroklimatu sacensību laikā un minimizēt negatīvas ietekmes uz apkārtējo apbūvi. Piedāvātais būvju kompleksa izvietojums ļauj nosacīti iedalīt publisko ārtelpas rekreācijas zonu,  apbūves zonu un treniņu zonu, tajā pat laikā nodrošināt Šuņu ezera saskatāmību. Sporta kompleksa apjoms sastāv no 3 funkcionāli savstarpēji saistītiem apjomiem: vieglatlētikas manēža, administratīvais bloks un stadiona tribīne ar sacensību  infrastruktūras telpām. 2 aktīvie funkcionālie apjomi - manēža un tribīne- ir arhitektoniski izteikti ar jumta apaļotām konstrukcijām, to savieno divstāvu apjoms, kurš ir kontrastā risināts ar plakano jumtu. Tektoniski skaidras un vienkāršas ēku formas ir iedzīvinātas, pateicoties jumta konstrukcijas plastikai, veidojot viegli uztveramo un dabai draudzīgu arhitektūras tēlu. Sporta kompleksa būvju arhitektūras risinājumi pieņemti, ievērojot vides pieejamības prasības atbilstoši Universālā Dizaina principiem.

Vieglatlētikas stadions

Atbilstoši IAAF prasībām IV kategorijas būvēm ieprojektēti vieglatlētikas laukumi: 8 skrejceliņi taisnē; 8 skrejceliņi aplī; 2 augstlēkšanas sektori; 2 kārtslēkšanas sektori; 2 tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektori pretējos virzienos; 1 diska un vesera mešanas sektors, 2 lodes grūšanas sektori; šķēpmešanas sektors; kārtslēkšanas sektors; šķēršļu skrējienu sektors ar ūdens šķērsli (3.66m x 3.66m); administratīvais bloks. Treniņu vajadzībām ieplānots futbola laukums ar sintētisko segumu, kas varētu tikt izmantots ziemas laikā.

Vieglatlētikas manēža

Atbilstoši IAAF prasībām IV kategorijā vieglatlētikas būvēm pilnībā nodrošina iekštelpu sacensību organizēšanas prasības un specializētu treniņu vietu sportistiem ziemas sezonas laikā: zāle – 5000 m2 , sportistu telpas – 60 cilv; skatītāji – 500 cilv., delegāti/organizātori – 40 cilv.; tehniskais personāls – 12 cilv; sporta sektori: 4 skrejceliņi 200 m aplī; 8 skrejceliņi taisnē (pēc IAAF - 6); 1 lodes grūšanas sektors; 1 augstlēkšanas sektors; 1 trīssoļlēkšanas sektors (divos galos); 1 tāllēkšanas sektors (divos galos); 1 kārtslēkšanas sektors.

Tribīnes

 Atbilstoši IAAF prasībām projekts piedāvā sacensību vajadzībām nepieciešamās telpas izvietot bloķējot ar tribīnēm. Tribīnes paredzētas 3000 skatītāju vietām, tai skaitā 12 invalīdu vietas un 78 VIP vietas. Sēdvietas platums - min 50 cm, sēdvietu pakāpiena platums – min 80cm Vienā apjomā ir skatītāju sēdvietu daļa un bloķētas sacensību infrastruktūras telpas ar viesnīcu. 2.stāvā sportistu dzīvošanai sacensību, treniņu laikā ir plānota dienesta viesnīca ar atbilstošu apkalpojošo infrastruktūru. Dienesta viesnīcā paredzēti 56 numuri sportistiem:  3-vietīgie un 4-vietīgie numuri, un 5 paaugstināta komforta numuri 3. stāvā, kas var tikt izmantoti VIP izmitināšanai. 3.stāvā izvietotas telpas arī korporatīvajām vajadzībām. Zem tribīnes paredzētas telpas ar racionālu izmantošanu:  tehnikas apkalpes garāžām un lielgabarīta sporta inventāra noliktavām.

Administratīvais bloks

Administratīvā bloka 1.stāvā atrodas publiskā zona ar informācijas punktu, kafejnīcu-restorānu, sacensību organizatoru telpām. Atsevišķi iedalīta zona mediju darba telpām saskaņā ar IAAF prasībām, ieskaitot TV studijas, preses telpu, interviju telpu. Mediju telpas ir tieši savienotas ar izejām uz stadionu. Ēkas 2.stāvā izvietotas kompleksa administrācijas telpas, konferenču zāles un sacensību organizatoru darba telpas (lielas zāles pēc nepieciešamības var tikt transformētas mazākās telpās).

Autostāvvietas

Saskaņā ar starptautisko sporta organizāciju rekomendācijām auto stāvvietas skatītajiem ir izvietotas tiešā tuvumā ieejām. Paredzētas 1 stāvvieta uz 10 skatītājiem, 1 autobusa vieta uz 250 skatītājiem, velo stāvvietas. Ņemot vērā prognozējamo sporta kompleksa lietošanas intensitāti, kā arī vidējo  sportistu skaitu, pasākumu oficiālo delegātu , kompleksa personāla skaitu ir piedāvāta sekojošs stāvvietu skaits un sadale pēc lietotāju grupu vajadzībām :VIP viesu stāvvietas - 30 vietas; oficiālo personu/organizatoru stāvvietas - 12 vietas; mediju pārstāvjiem - 27 vietas; personālam - 66 vietas; skatītāju stāvvietas - 215 vietas; invalīdu stāvvietas - 20 vietas; manēžas apmeklētāju (skatītāju un sportistu) autostāvvietas - 120 autobusiem - 20 vietas. Pārkošanās vietām paredzēta identifikācija un videonovērošana. Tiešraides vajadzībām ir ieplānots laukums sacensību zonu tuvumā. Laukuma platība ir min 200 m2, kas ir minimāli pietiekama 1 pārvietojamās televīzijas stacijas izvietojumam (OB van), ņemot vēra vidējo PST izmērus 16m garumā 2.50 m platumā.

Teritorijas labiekārtojums

Paredzēta kompleksa teritorijas ainaviskā plānošana, kas iekļauj neapbūvētās teritorijas vertikālo plānošanu, apstādījumu terašu risinājumus ar kāpnēm un pandusiem vides pieejamības nodrošināšanai. Plānota krūmāju un koku stādīšana, mazās arhitektūras formu izvietošana.

Publiskā ārtelpa

Piedāvāts veikt krasta labiekārtošanas pasākumus, ieskaitot tīrīšanu,  pludmales zonas un laivu piestātnes izveidi, promenādes iekārtošanu. Gājēju un veloceliņš gar krasta līniju savieno Odu ielu un Vidzemes ielu. Gar celiņu ir paredzēti pludmales volejbola laukumi, rezervēta vieta bērnu rotaļu laukuma un atklāta sporta laukuma izveidei, uzstādītas tualetes, ieplānots teritorijas apgaismojums, kā arī teritorijas apzaļumošana. Ārtelpa ir brīvi pieejama gājējiem, velobraucējiem, apmeklētajiem ar autotransportu ir domātas autostāvvietas.

Vides aizsardzības pasākumi

Ēkas arhitektoniskais risinājums paredz siltuma un elektriskās enerģijas taupījuma risinājumus: maksimāla dabiskās dienas gaismas izmantošana praktiski visās telpās, kur paredzētas darba vai atpūtas vietas. Solārās enerģijas izmantošana apkurei un karstā ūdens pagatavošanai. Projektā paredzēts solāro kolektoru uzstādīšana uz ēkas jumta, kā arī PV paneļu uzstādīšana teritorijas apgaismojumam. Paredzēta lietus ūdeņu savākšana un attīrīšana turpmākai izmantošanas laukuma laistīšanai.

 Projekta izstrādātājs – SIA „ARHIS”, reģ. Nr. 40003000604, Raiņa iela 26B, Daugavpils.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties, kā arī rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: info@daugavpils.lv un ppdep@daugavpils.lv) Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, vai Domes informācijas centrā Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās darba laikā. Kā arī  ar detālplānojuma projekta dokumentāciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē, proti, www.daugavpils.lv, sadaļā – Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 2015. gada 5. februārī plkst. 16.00 Domes Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Informāciju  sagatavoja Detālplānojuma izstrādes vadītāja, Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Inta Ruskule.
Atpakaļ