Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-10-2013

Būvniecības līguma noslēgšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros


Šī gada 28.oktobrī starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un CBF SIA „Binders” (Uzņēmējs) tika parakstīts projektēšanas un būvdarbu līgums „Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (D.K-17)”. Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.

   Līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt esošo spiedvadu sistēmu 5,3  km garumā, kura apvieno kanalizācijas sūkņu staciju Stropu ezera rajonā (KSS „Vecstropi”, „Latessa”, „Pansionāts”, „Infekcijas slimnīca”, „Centrālā Pilsētas slimnīca” un „Neredzīgo biedrība”) .

    Uzņēmēja uzdevums – veikt topogrāfisko un ģeotehnisko datu saņemšanu, izstrādāt tehnisko projektu un izpildīt būvniecības darbus (ietver jaunu, pilnībā aprīkotu cauruļvadu būvniecību (Ø110 мм – 1, 6 km, Ø200 мм – 2, 1 кm и Ø300 мм – 1, 6 кm), ieskaitot aku un pārslēgšanas kameru ar  nepieciešamo noslēgarmatūru un armatūras uzstādīšanu). Veicot esošo spiedvadu rekonstrukciju, tiks nodrošināta II projekta kārtā rekonstruējamo sūkņu staciju darbība normālā režīmā arī stipru lietusgāžu laikā, kad ir iespējama sūkņu staciju „pārspiešana”.  

   Šī līguma ietvaros paredzēto darbu apjomu (izpētes, projektēšana un būvniecība) nepieciešams pabeigt 18 mēnešu laikā. Akceptētā līguma summa (bez PVN) ir 579 748,00 LVL Ls. 

   Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” aktivitātes saistītas ar centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstību 7 pilsētas mikrorajonos (tas ir ap 90 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekon-strukcija un paplašināšana (t.sk. 33,6 km ūdensvada un 36,5 km kanalizācijas tīklu jaunbūve), 18 kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, galveno maģistrālo ūdensvadu un kolektoru maiņa).  Visu projektā paredzēto būvdarbu apjomu plānots realizēt 9 būvlīgumu ietvaros ar kopējo vērtību 17,7 milj.Ls, (no kuriem 10,3 milj.Ls ir Kohēzijas fonda līdzekļi) līdz 2015.gada 1.jūnijam. Uz doto brīdi, ieskaitot augstāk minēto, jau noslēgti 6 būvlīgumi, pieci no kuriem jau atrodas būvniecības fāzē (darbus veic  Grīvā, Jaunbūves, Niderkūnu , Križu , J. Stropu un Ruģeļu, mikrorajonos, aktuālā informācija ir atrodama SIA „Daugavpils ūdens” mājas lapā – www.daugavpils.udens.lv )

   Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” īstenošanas rezultātā  tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, samazināts ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoms, tiks veikta infiltrācijas apjoma samazināšana, tiks paplašināta iedzīvotāju apkalpošanas zona un izveidoti apstākļi teritorijas attīstībai.

 

Sīkākai informācijai:

 A.Semjonovs,  SIA”Daugavpils ūdens” attīstības nodaļas vadītājs,

 tālr.654 47815

_________________________________________________________________________________

 projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas  Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „DAUGAVPILS ŪDENS”. 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Atpakaļ