Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!




Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-06-2013

Notika projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” Vadības komitejas sanāksme un atklāšana


2013.gada 29.-30.maijā Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrā Pleskavā (Krievija) notika projekta „Nature Therapy” (Dabas terapija) Vadības komitejas sanāksme un atklāšana. Uz pasākumu tika aicināti visi projekta partneri: Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, Dagdas, Līvānu и Ilūkstes novadu pašvaldības, Pleskavas apgabala iedzīvotāju valsts galvenā sociālās aizsardzības pārvalde, Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrs un vadošais partneris Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.

No Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes piedalījās Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Svetlana Gavrilova, projekta koordinatore Tatjana Jurāne un sociālā darba speciālisti: Benita Siliņa, Svetlana Radeviča, Silvija Čerenko un Žanis Aleksandrovičs.

Vadības komitejas sanāksmē projekta vadošais partneris Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs projekta partnerus iepazīstināja ar projekta tālāko realizācijas gaitu, plānotajām aktivitātēm un sagaidājamiem rezultātiem.

Projekta partnerim tika dota iespēja prezentēt savu pilsētu un novadu pārstāvētās iestādes, kā arī savas projektu idejas.

Kā nākamās projekta aktivitātes tiek plānotas 2 Starptautiskas bērnu atpūtas nometnes „Atgriešanās dabā” Silajāņos, Riebiņu novadā, no 2013.gada 8.-14.jūlijam un Pleskavas apgabalā no 2013.gada 22.-28.jūlijam bērniem (12-14 gadi) no daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

Projektu ELRII-351 "Nature Therapy" līdzfinansē Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 220 225,00 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 90% - 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% - 22 022,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.maijs-2014.gada 14.jūlijs.

Tatjana Jurāne,

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde

Projekta koordinatore

tālr.  +371 20371977

E-mail: personal@soclp.lv

___________________________________________________________________ __

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 

Estonia–Latvia– Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU andRussian Federation.

The Programme web-site is www.estlatrus.eu.

 

 

Estonia–Latvia– Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU andRussian Federation.

The Programme web-site is www.estlatrus.eu.

 

 

Estonia–Latvia– Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU andRussian Federation.

The Programme web-site is www.estlatrus.eu.

 

 

 

Projekts

ELRII-351 "Nature Therapy"

 

ĪSTENO

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde

 

 

 

 

 

 

 




Atpakaļ