Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

28-07-2017

Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu


 

Daugavpils pilsētas dome 2017.gada 27.jūlijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2./16/I/001 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi” prasībām, projekta mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai.

Renovācijas darbi J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusā jau tika uzsākti 2016.gada nogalē. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “Modus būve”. Ņemot vērā to, ka būvdarbu laikā tika konstatēti būtiski šķēršļi, kas nebija paredzēti tehniskajā dokumentācijā, būvdarbi uz laiku ir apturēti. Būvprojektā jau ir veiktas nepieciešamās izmaiņas un šobrīd notiek ekspertīze.

Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību.

Projekta realizācijas termiņš:  9 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, t.i., līdz 2018.gada 27.aprīlim.

 

Kopējās projekta izmaksas 675 500.09 euro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 468 435.96 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 207 064.13 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 4.5 % no attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības finansējums - 10.5 % no attiecināmajiem izdevumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška
Atpakaļ